rośliny wyrastające ze słoika z pieniędzmy

Nabór wniosków o udzielenie wsparcia finansowego na utworzenie i utrzymanie miejsc pracy w PS o numerze 4/06/2024/BP

Last Updated: 2024-06-11By

UWAGA! Otwieramy kolejny w 2024 roku nabór wniosków o udzielenie wsparcia finansowego na utworzenie i utrzymanie miejsc pracy w PS o numerze 4/06/2024/BP

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Bydgoszczy ogłasza nabór konkursowy przyjmowania wniosków o udzielenie wsparcia finansowego na utworzenie i utrzymanie nowego miejsca pracy w przedsiębiorstwie społecznym bądź podmiocie ekonomii społecznej, (tylko w związku z przekształceniem w przedsiębiorstwo społeczne), w ramach projektu o numerze FEKP.08.22-IZ.00-004/23 pod nazwą „Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej VI”.

Projekt jest realizowany w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021 – 2027 (FEdKP 2021-2027) ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

W naborze mogą wziąć udział wyłącznie grupy inicjatywne, podmioty ekonomii społecznej i przedsiębiorstwa społeczne, które posiadają siedzibę na terenie Subregionu I tj. Miasto Bydgoszcz i powiaty: nakielski, sępoleński, tucholski, bydgoski.

Środki przeznaczone na nabór: 1.000.000 zł.

Wsparcie finansowe udzielane jest w ramach stawek jednostkowych i wynosi na dzień ogłoszenia wniosku:

– na utworzenie miejsc pracy 31 229,00 PLN

– na utrzymanie miejsc pracy 32 400,00 PLN

Stawki można stosować wyłącznie łącznie.

Ważne! Wnioski wraz z biznesplanem i załącznikami mogą być składane jedynie przez uczestników projektu oraz po obowiązkowej konsultacji biznesplanu z Doradcą najpóźniej 7 dni przed zakończeniem naboru.

Jak zostać Uczestnikiem? Zadzwoń do nas i zapytaj!

Termin składania dokumentów: od dnia 10.06.2024 r. do dnia 24.06.2024 r. do godziny 14:00.

Wnioskodawcy proszeni są o składanie wniosków wraz z biznesplanem i załącznikami określonymi w Regulaminie udzielania wsparcia finansowego (dostępne w zakładce Dotacje) w wersji papierowej oraz elektronicznej (na nośniku danych typu pendrive) w biurze projektu przy ul. Sułkowskiego 17 w Bydgoszczy.

Ważne! Dokumenty składamy wpięte do skoroszytu (niezszywane) w zamkniętej opisanej kopercie (nazwa wnioskodawcy i numer konkursu).

Wnioski można również złożyć za pośrednictwem poczty, kuriera lub innej formy pośredniczącej (o terminie złożenia decyduje data wpływu korespondencji na adres biura projektu, a nie data nadania przesyłki).

Zapraszamy do kontaktu z naszym biurem!

Tel.523495477

e-mail: biuro@kpowes.org.pl

Planowany termin oceny formalnej: od 25.06.2024 r. do 05.07.2024 r.

Planowany termin oceny merytorycznej: od 08.07.2024 r. do 19.07.2024 r.

REGULAMIN WSPARCIA KPOWES VI 10.06.2024R.

Załącznik 1 Wniosek o udzielenie wsparcia finansowego
Załącznik 2 Biznes_plan KPOWES VI
Załącznik 3 Umowa o dzielenie wsparcia
Załacznik nr 4 Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu sie o pomoc de minimis
Załącznik 5 Oświadczenie o pomocy de minimis
Załącznik 6 Oświadczenie o rachunku bankowym
Załącznik 7 Regulamin Komisji Oceny Wniosków
Załącznik 8 Karta Oceny Formalnej wniosku
Załącznik 9 Karta Oceny Merytorycznej wniosku
Załącznik 10 Wzór weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową
Załącznik 11 Oświadczenie dot. sytuacji podmiotu
Załącznik 12 Wykaz działalności wykluczonych
Załącznik 13 Opinia OWES
Załącznik 14 Oświadczenie KPO i FERS
Załącznik 15 Oświadczenie o braku zatrudnienia
załącznik 16 Wniosek o wypłatę transzy na utrzymanie
Załącznik 17 Regionalny_plan_rozwoju_uslug_spolecznych_i_deinstytucjonaliz…3-2024