Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kobiet GINEKA uzyskało dofinansowanie z Unii Europejskiej na realizację projektu pn. Kujawsko – Pomorski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej VI (KPOWES VI).

Projekt KPOWES VI realizowany jest na terenie miasta Bydgoszczy i powiatów: bydgoskiego, nakielskiego, sępoleńskiego i tucholskiego.

Celem projektu jest wzmocnienie rozwoju ES w subregionie 1 (pow.: nakielski, sępoleński, bydgoski, tucholski, m. Bydgoszcz) poprzez wsparcie w rozwoju i funkcjonowaniu już istniejących podmiotów ekonomii społecznej (PES) oraz wsparcie finansowe i merytoryczne na utworzenie nowych miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych (PS), przyczyniające się do aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Projekt skierowany jest do:

 • osób fizycznych chcących założyć działalność w sektorze ES,
 • pracowników i wolontariuszy PES,
 • podmiotów, o których mowa w art 4.ust 2 pkt 2 i 3 ustawy o spółdzielniach socjalnych,
 • PES.

Realizowane zadania merytoryczne to:

 • animacja i inkubacja, przyczyniająca się do powoływania nowych PES/PS oraz rozwoju potencjału istniejących PES,
 • rozwój przedsiębiorczości społecznej,
 • udzielenie dotacji na utworzenie i utrzymanie miejsc pracy w PS,
 • realizacja wsparcia reintegracyjnego dla PS.

Wybrane rezultaty, które zostaną osiągnięte dzięki realizacji projektu to:

 • 137 PES objętych wsparciem,
 • 204 osoby niezatrudnione objęte wsparciem,
 • 34 PS objętych wsparciem,
 • 102 miejsca pracy utworzone w PS,
 • 102 osoby, które uzyskają kwalifikacje w ramach projektu,
 • 134 osoby pracujące po zakończeniu projektu,
 • 10 osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem.

Czas trwania: od 01.01.2024 r. do 31.12.2026 r.
Ogólna wartość projektu wynosi 13 668 856,87 zł, dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej wynosi 11 618 528,33 zł.