Doradztwo

Oferujemy trzy rodzaje doradztwa: ogólne, specjalistyczne (prawne, finansowe
i marketingowe), biznesowe dla istniejących PS oraz doradztwo z zakresu zamówień publicznych

Zakres tematyczny doradztwa ogólnego obejmuje poniższe zagadnienia:

 • zakładanie PS (z uwzględnieniem różnorodnych form prawnych i typów),
 • zakładanie PES (z uwzględnieniem różnorodnych form prawnych i typów),
 • rejestrowanie działalności PES,
 • zewnętrzne finansowanie PS i PES,
 • prowadzenie działalności statutowej PES.

Zakres tematyczny doradztwa specjalistycznego obejmuje następujące zagadnienia:

W zakresie prawnym:
 • prowadzenie działalności gospodarczej w ramach PS,
 • prawne aspekty działania w sferze ekonomii społecznej,
 • podatki bezpośrednie i pośrednie w działaniach PES,
 • obowiązki pracodawcy względem pracowników.
W zakresie prawa zamówień publicznych:
 • o motywowanie do szukania zamówień i składania ofert przez przedsiębiorstwa społeczne, w procedurach zamówień publicznych, w tym społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych
 • pomoc w opracowaniu i składaniu ofert przez przedsiębiorstwa społeczne
 • monitorowanie wyników postępowania
W zakresie księgowo-podatkowym:
 • rachunkowość PES,
 • zobowiązania finansowe związane z prowadzoną działalnością,
 • księgowość,
 • płace i pochodne, ubezpieczenia społeczne.
W zakresie osobowym:
 • zarządzanie organizacją,
 • zarządzanie pracownikami,
 • zarządzanie konfliktem w PES i rozwiązywanie konfliktów.
W zakresie finansowym:
 • pozyskiwanie źródeł finansowania działalności (m.in. produkty sektora finansowego) wraz ze wsparciem w przygotowaniu wniosków,
 • pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowych dostępnych dla PES i PS np. w ramach Funduszu Pracy i PEFRON
 • planowanie finansowe.
W zakresie marketingowym:
 • planowanie marketingowe,
 • kształtowanie elastyczności ofertowej,
 • polityka kształtowania cen i optymalizacji kosztów,
 • opracowanie/modyfikacja strategii marketingowej PS, badania rynku, wypracowania i wdrażania standardów obsługi klienta przez PES,
 • nawiązanie i rozwój współpracy ze specjalistami w zakresie projektowania produktów i usług.

Zakres tematyczny doradztwa biznesowego obejmuje minimalnie następujące działania na rzecz budowania konkurencyjności produktów i usług przedsiębiorczości społecznej:

 • doradztwo branżowe, związane z przedmiotem prowadzonej przez PES działalności gospodarczej lub/i statutowej odpłatnej,
 • poszukiwanie partnerów, identyfikacja nisz rynkowych, przygotowanie danych i ofert,
 • przygotowywanie i praca nad biznes planem,
 • negocjacje z instytucjami finansującymi.