Polityka prywatności strony www.kpowes.org.pl

Niniejsza Polityka Prywatności opisuje jakie dane gromadzimy na Państwa temat za pośrednictwem strony www.kpowes.org.pl w jaki sposób wykorzystujemy i przetwarzamy te dane, w jaki sposób chronimy je oraz jakich decyzji mogą Państwo dokonywać w odniesieniu do tych danych. Zachęcamy do zapoznania się z niniejszym dokumentem.

 1. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony www.kpowes.org.pl jest Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kobiet Gineka, ul. Sułkowskiego 27, 85 – 634 Bydgoszcz. KRS: 0000267049, NIP: 554 2724731. Kontakt z Administratorem możliwy jest:

 • Listownie: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kobiet Gineka, ul. Sułkowskiego 27, 85 – 643 Bydgoszcz z dopiskiem „ODO”;
 • Elektronicznie na adres e-mail: biuro@kpowes.org.pl .
 1. Inspektor Ochrony Danych

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Do Inspektora należy kierować tylko sprawy związane z przetwarzaniem Państwa danych przez Stowarzyszenie, w tym sprawy dotyczące realizacji praw osób, których dane dotyczą w zakresie dostępu do swoich danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, czy sprzeciwu na ich przetwarzanie.

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest:

 • Listownie: Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Kobiet Gineka ul. Sułkowskiego 27, 85 – 643 Bydgoszcz z dopiskiem „IOD”;
 • Elektronicznie na adres e-mail: jan@bezpieczenstwowfirmie.pl .
 1. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych przez stronę

Dane osobowe zebrane za pośrednictwem strony www są przetwarzane w celu informowania o działaniach podejmowanych przez Stowarzyszenie oraz nawiązania kontaktu z osobami zainteresowanymi udziałem w realizowanych przez nas projektach. Podstawą prawną takiego przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora polegający na promocji i informowaniu o realizowanych projektach.

 1. Kategorie danych osobowych jakie zbieramy za pośrednictwem formularza kontaktowego

 • Imię i nazwisko,
 • Adres e-mail,
 • Treść wiadomości kierowanej do nas.
 1. Kategorie danych jakie zbieramy za pośrednictwem strony www

W zakresie korzystania ze strony www.kpowes.org.pl przez Użytkownika przechowujemy zapytania http kierowane do serwera. Przeglądane zasoby są identyfikowane poprzez adresy URL i dotyczą:

 • Publicznego adresu IP urządzenia końcowego, z którego nadeszło zapytanie;
 • Nazwy stacji Użytkownika – identyfikacja jeśli jest możliwa realizowana jest przez protokół http;
 • Czasu nadejścia zapytania;
 • Pierwszego wiersza żądania http;
 • Kodu odpowiedzi http;
 • Liczby wysyłanych przez serwer danych;
 • Informacja o przeglądarce;
 • Informacje o błędach jakie wystąpiły przy realizacji transakcji http.

Powyższe dane nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi stronę www.kpowes.org.pl

Serwis zbiera automatycznie tylko i wyłącznie informacje zawarte w plikach cookie. Gromadzone dane są wykorzystywane do:

 • Zarządzania serwerem;
 • Badania zagregowanego ruchu Użytkowników w ramach strony kpowes.org.pl oraz w celach statystycznych w tym z wykorzystaniem narzędzia Google Analytics.
 1. Przetwarzanie danych osobowych za pośrednictwem portali społecznościowych

Jako Stowarzyszenie prowadzimy profile na portalach społecznościowych w celu promowania naszych aktywności. Należy pamiętać, że właściciele tych portali są administratorami danych osobowych swoich użytkowników i przetwarzają je na podstawie własnych polityk i regulaminów, które użytkownik akceptuje w momencie założenia konta na danym portalu.

W sytuacji kiedy kontaktują się Państwo z nami lub wchodzą w relacje za pomocą portali społecznościowych (obserwowanie, polubienie, komentowanie, udostępnianie naszych postów) to Stowarzyszenie staje się również administratorem Waszych danych. Dane, w których posiadanie wchodzimy za pośrednictwem portali społecznościowych  (imię i nazwisko/ nick, zdjęcia, profil  oraz inne informacje jak są nam przekazywane za pośrednictwem wiadomości prywatnych przez Messengera lub w komentarzach) przetwarzamy na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora aby odpowiedzieć na wiadomość, komentarz pod postem oraz w celu utrzymania relacji z osobami zainteresowanymi naszymi działaniami. Nie łączymy danych pozyskanych za pośrednictwem portali społecznościowych z innymi danymi jakie nam Państwo przekazują innymi kanałami, chyba że wyślą nam Państwo  prywatną wiadomość, w której przekażecie nam adres e-mail lub inne informacje. Stowarzyszenie nie przekazuje Państwa danych innym podmiotom lecz mogą to robić portale społecznościowe. Prosimy mieć na względzie że Facebook i Instagram jako administratorzy danych swoich użytkowników mają pełen dostęp to wszystkich informacji na Państwa temat. Jeżeli chcą Państwo zachować poufność danych jakie nam przekazujecie prosimy o skorzystanie z innych kanałów komunikacji niż portale społecznościowe. W trakcie komunikacji poprzez nasze adresy e-mail wskazane do kontaktu na stronie www.kpowes.org.pl mamy pełną kontrolę nad poufnością i dostępem do informacji w nich zawartych.

 1. Odnośniki do innych stron www

Strona www.kpowes.org.pl zawiera odnośniki do innych stron www. Stowarzyszenie nie może ponosić odpowiedzialności za zasady prywatności i stopień ochrony danych na tych stronach. Zachęcamy po przejściu na inne strony do zapoznania się z Polityką Prywatności tam umieszczoną. Niniejszy dokument Polityki Prywatności dotyczy tylko strony www.kpowes.org.pl należącej do Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Kobiet Gineka.

 1. Okres przechowywania danych

Dane osobowe osób kontaktujących się za pośrednictwem formularza kontaktowego umieszczonego na naszej stronie www będziemy przetwarzać na czas trwania korespondencji a następnie w zależności od rezultatów komunikacji będziemy je dalej przetwarzać w celu umożliwienia udziału w naszych projektach zainteresowanym osobom, lub usuniemy w związku z zakończeniem korespondencji. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych uczestników projektów prowadzonych przez Administratora dostępna jest poniżej dokumentu Polityki Prywatności.

 1. Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami danych osobowych przetwarzanych za pośrednictwem strony www są podmioty świadczące usługi wsparcia IT dla Administratora w tym utrzymujące hosting naszej strony i poczty email.

 1. Prawa osób, których dane dotyczą

Osoby, których dane przetwarzamy posiadają prawo do żądania:

 • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne;
 • usunięcia danych ich dotyczących;
 • ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa).
 1. Jak dbamy o przetwarzane przez nas dane osobowe

Aby sprostać wymogom prawa opracowaliśmy i wdrożyliśmy techniczne i organizacyjne środki ochrony danych, w tym szczegółowe procedury obejmujące takie zagadnienia, jak m.in.:

 • Powołanie Inspektora ochrony danych;
 • Analiza ryzyka dla praw i wolności osób, których dane przetwarzamy;
 • Notyfikacja naruszeń;
 • Retencja danych;
 • Rejestr czynności przetwarzania danych;
 • Realizacja praw osób, których dane dotyczą.

Regularnie sprawdzamy i aktualizujemy naszą dokumentację, by móc wykazać spełnienie wymagań prawa zgodnie ze sformułowaną w RODO zasadą rozliczalności, ale też w trosce o interesy osób, których dane dotyczą staramy się inkorporować do niej zalecenia Urzędu Ochrony Danych Osobowych i Europejskiej Rady Ochrony Danych ( EDPB).

 1. Informacje o wymogu podania danych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz ich nie podanie może skutkować brakiem możliwości komunikacji z nami.

 1. Profilowanie i zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Administrator strony www.kpowes.org.pl nie poddaje przekazanych danych procesom zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowaniu.

 1. Pliki cookie i podobne technologi

Strona internetowa www.kpowes.org.pl jak inne strony w internecie wykorzystuje pliki cookies i podobne technologie.

Cookies to niewielkie pliki tekstowe przechowywane na urządzeniu końcowym użytkownika strony, z których korzystać mogą systemy administratora strony lub ich dostwców. Pliki cookies co do zasady dzielą się na sesyjne tj. Usuwane z urządzenia użytkownika strony po jej opuszczeniu, oraz takie, które zachowywane są na urządzeniu po opuszczeniu strony i ułatwiają rozpoznanie użytkownika przy kolejnym wejściu na stronę.

Administrator strony zastosował narzędzie pozwalające na selektywny wybór cookies, przed ich zapisaniem w pamięci urządzenia użytkownika. Można w nim zapoznać się z zakresem stosowanych narzędzi, ich funkcjami, czasem przechowywania na urządzeniu oraz podjąć decyzje, które mogą być użyte w trakcie sesji przeglądania.

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych uczestników projektu KPOWES VI

 1. Administrator danych

Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Kobiet GINEKA ul. Józefa Sułkowskiego 17, 85 – 634 Bydgoszcz. Kontakt z Administratorem możliwy pod adresem e-mail: biuro@kpowes.org.pl

 1. Inspektor ochrony danych

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować na adres e-mail: jan@bezpieczenstwowfirmie.pl

 1. Cel przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe są przetwarzane w celu aplikowania o dofinansowanie, realizacji projektu, jego rozliczenia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz realizacji działań informacyjnych.

 • Podstawy prawne przetwarzania danych
 • Wypełnienie obowiązku prawnego spoczywającego na Administratorze wynikającego z ustawy wdrożeniowej (tj. Ustawa z dnia 28 kwietnia 2022r o zasadach realizacji zadań finansowych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027);
 • Prawnie uzasadniony interes administratora polegający na realizacji umowy o dofinansowanie dotyczącej projektu KPOWES VI.
 • Niezbędność przetwarzania danych osobowych w celu przygotowania i realizacji umowy, której stroną są osoby, których dane dotyczą.
 • Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami danych osobowych uczestników projektu są podmioty prowadzące badania ewaluacyjne, podmioty świadczące usługi wsparcia IT, hostingu poczty email i strony www oraz inni podwykonawcy Administratora uczestniczący w realizacji projektu KPOWES VI.

Dane osobowe uczestników są również ujawniane pozostałym administratorom uczestniczącym we wdrożeniu FEdKP (Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza), w szczególności Instytucji zarządzającej oraz Instytucji Koordynującej Umowę Partnerstwa (minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego).

 1. Informacja o konieczności podania danych osobowych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz ich nie podanie skutkuje brakiem możliwości udziału w projekcie KPOWES VI.

 1. Okres przechowywania danych

Dane osobowe uczestników będą przetwarzane do czasu rozliczenia projektu KPOWES VI oraz upływu czasu archiwizacji dokumentacji związanej z tym projektem.

 1. Prawa osób, których dane dotyczą

Osoby, których dane dotyczą mają prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

Osoby, których dane dotyczą mają prawo wniesienia skargi na przetwarzanie do organu nadzorczego tj. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul Stawki 2, 00-193 Warszawa (więcej informacji www.uodo.gov.pl).