Spotkaj się z animatorką

Myślisz o założeniu społecznego biznesu? Chcesz dowiedzieć się czym jest ekonomia społeczna? Wykorzystaj swoją szansę i umów się na spotkanie z animatorem.

Zyskujesz zdobycie fachowej wiedzy na temat zakładania podmiotów ekonomii społecznej oraz profesjonalne wsparcie naszych specjalistów.

Justyna Górska
Animatorka

Usługi animacji lokalnej realizowane poprzez KPOWES służą:

 • tworzeniu środowiska przyjaznego rozwojowi ekonomii społecznej w subregionie I
 • zachęcają nowe podmioty, osoby i instytucje z Subregionu I do angażowania się w różne formy działalności PES
 • zachęcaniu różnych podmiotów, instytucji ( w tym JST) i osób do wspierania PES, w tym przede wszystkim zamawiania ich towarów i usług, przy wsparciu społecznym odpowiedzialnych zamówień publicznych

Do głównych zadań animatora należą:

 • diagnozowanie potencjału lokalnego środowiska
 • inicjowanie spotkań, działań i kontaktów pomiędzy podmiotami działającymi na obszarze subregionu I
 • inicjowanie i wspieranie powstawania grup osób i instytucji, zamierzających rozpocząć działalność w formie PES
 • zawiązywanie i rozwój partnerstw , sieci współpracy podmiotów w celu rozwoju PES i PS
 • wymiana informacji nt. zmieniających się przepisów prawa się przepisów prawa dotyczących PES
 • ułatwienie kontaktów, doprowadzenie do lepszego poznania się mieszkańców i tworzenie przez nich grup i środowisk
 • animowanie wśród mieszkańców dyskusji dotyczących ekonomii społecznej

 • wspieranie i wyszukiwanie liderów lokalnych
 • inicjowanie powstania grup inicjatywnych
 • motywowanie grup inicjatywnych
 • budowanie lokalnych koalicji
 • moderowanie sytuacji edukacyjnych w środowisku
 • stałe motywowanie osób, podmiotów, w tym instytucji publicznych do podjęcia kontynuowania działania między innymi poprzez wskazywanie możliwych korzyści
 • inicjowanie współpracy PES z sektorem biznesu, w tym przy wykorzystaniu CSR
 • włączenie PES w procesy rewitalizacji

W ramach animacji będziemy organizować też wizyty studyjne w PES, z których warto brać przykład. Wierzymy, że nic tak nie mobilizuje do działania jak to, że można nawiązać kontakt z tymi, którym się udało.