Animacja

Spotkaj się z animatorką

Myślisz o założeniu społecznego biznesu? Chcesz dowiedzieć się czym jest ekonomia społeczna? Wykorzystaj swoją szansę i umów się na spotkanie z animatorem.

Zyskujesz zdobycie fachowej wiedzy na temat zakładania podmiotów ekonomii społecznej oraz profesjonalne wsparcie naszych specjalistów.

Usługi animacji lokalnej realizowane poprzez KPOWES służą:
– tworzeniu środowiska przyjaznego rozwojowi ekonomii społecznej w subregionie I
– zachęcają nowe podmioty, osoby i instytucje z Subregionu I do angażowania się w różne formy działalności PES
– zachęcaniu różnych podmiotów, instytucji ( w tym JST) i osób do wspierania PES, w tym przede wszystkim zamawiania ich towarów i usług, przy wsparciu społecznym odpowiedzialnych zamówień publicznych.
Do głównych zadań animatora należą:
– diagnozowanie potencjału lokalnego środowiska
– inicjowanie spotkań, działań i kontaktów pomiędzy podmiotami działającymi na obszarze subregionu I
– inicjowanie i wspieranie powstawania grup osób i instytucji, zamierzających rozpocząć działalność w formie PES
– zawiązywanie i rozwój partnerstw , sieci współpracy podmiotów w celu rozwoju PES i PS
– wymiana informacji nt. zmieniających się przepisów prawa się przepisów prawa dotyczących PES
– ułatwienie kontaktów, doprowadzenie do lepszego poznania się mieszkańców i tworzenie przez nich grup i środowisk
– animowanie wśród mieszkańców dyskusji dotyczących ekonomii społecznej,
– wspieranie i wyszukiwanie liderów lokalnych,
– inicjowanie powstania grup inicjatywnych,
– motywowanie grup inicjatywnych,
– budowanie lokalnych koalicji,
– moderowanie sytuacji edukacyjnych w środowisku,
– stałe motywowanie osób, podmiotów, w tym instytucji publicznych do podjęcia kontynuowania działania między innymi poprzez wskazywanie możliwych korzyści
– inicjowanie współpracy PES z sektorem biznesu, w tym przy wykorzystaniu CSR
– włączenie PES w procesy rewitalizacji
W ramach animacji będziemy organizować też wizyty studyjne w PES, z których warto brać przykład. Wierzymy, że nic tak nie mobilizuje do działania jak to, że można nawiązać kontakt z tymi, którym się udało.