Dotacje KPOWES

1/02/2024/BP – Nabór wniosków o udzielenie wsparcia finansowego na utworzenie i utrzymanie miejsc pracy w PS

Last Updated: 2024-04-03By Tags:

W celu dostosowania naszych dokumentów do wytycznych dotyczących dostępności w dniu 5 marca 2024 roku zamieszczamy erratę dokumentacji konkursowej.

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Bydgoszczy ogłasza nabór konkursowy przyjmowania wniosków o udzielenie wsparcia finansowego na utworzenie i utrzymanie nowego miejsca pracy w przedsiębiorstwie społecznym bądź podmiocie ekonomii społecznej, ( tylko w związku z przekształceniem w przedsiębiorstwo społeczne), w ramach projektu o numerze FEKP.08.22-IZ.00-004/23 pod nazwą „Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej VI”.

Projekt jest realizowany w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021 – 2027 (FEdKP 2021-2027) ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

W naborze mogą wziąć udział wyłącznie grupy inicjatywne, podmioty ekonomii społecznej i przedsiębiorstwa społeczne, które posiadają siedzibę na terenie Subregionu I tj. Miasto Bydgoszcz i powiaty: nakielski, sępoleński, tucholski, bydgoski.

Środki przeznaczone na nabór: 2.000.000 zł.

Wsparcie finansowe udzielane jest w ramach stawek jednostkowych i wynosi na dzień ogłoszenia wniosku:

  • na utworzenie miejsc pracy 31 229,00 PLN

  • na utrzymanie miejsc pracy 32 400,00 PLN

Stawki można stosować wyłącznie łącznie.

Termin składania dokumentów: od dnia 26.02.2024r. do dnia 25.03.2024r. do godziny 14:00.

Wnioskodawcy proszeni są o składanie wniosków wraz z biznesplanem i załącznikami określonymi w Regulaminie udzielania wsparcia finansowego (dostępne w zakładce Dotacje) w wersji papierowej oraz elektronicznej (na nośniku danych typu pendrive) w biurze projektu przy ul. Sułkowskiego 17 w Bydgoszczy.

Wnioski można również złożyć za pośrednictwem poczty, kuriera lub innej formy pośredniczącej (o terminie złożenia decyduje data wpływu korespondencji na adres biura projektu, a nie data nadania przesyłki).

Zapraszamy do kontaktu z naszym biurem!

Planowany termin oceny formalnej: od 26.03.2024r. do 04.04.2024r.

Planowany termin oceny merytorycznej: od 05.04.2024r. do 26.04.2024r.

Załączniki:

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Bydgoszczy ogłasza nabór konkursowy przyjmowania wniosków o udzielenie wsparcia finansowego na utworzenie i utrzymanie nowego miejsca pracy w przedsiębiorstwie społecznym bądź podmiocie ekonomii społecznej, ( tylko w związku z przekształceniem w przedsiębiorstwo społeczne), w ramach projektu o numerze FEKP.08.22-IZ.00-004/23 pod nazwą „Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej VI”.

Projekt jest realizowany w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021 – 2027 (FEdKP 2021-2027) ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

W naborze mogą wziąć udział wyłącznie grupy inicjatywne, podmioty ekonomii społecznej i przedsiębiorstwa społeczne, które posiadają siedzibę na terenie Subregionu I tj. Miasto Bydgoszcz i powiaty: nakielski, sępoleński, tucholski, bydgoski.

Środki przeznaczone na nabór: 2.000.000 zł.

Wsparcie finansowe udzielane jest w ramach stawek jednostkowych i wynosi na dzień ogłoszenia wniosku:

  • na utworzenie miejsc pracy 31 229,00 PLN

  • na utrzymanie miejsc pracy 32 400,00 PLN

Stawki można stosować wyłącznie łącznie.

Termin składania dokumentów: od dnia 26.02.2024r. do dnia 25.03.2024r. do godziny 14:00.

Wnioskodawcy proszeni są o składanie wniosków wraz z biznesplanem i załącznikami określonymi w Regulaminie udzielania wsparcia finansowego (dostępne w zakładce Dotacje) w wersji papierowej oraz elektronicznej (na nośniku danych typu pendrive) w biurze projektu przy ul. Sułkowskiego 17 w Bydgoszczy.

Wnioski można również złożyć za pośrednictwem poczty, kuriera lub innej formy pośredniczącej (o terminie złożenia decyduje data wpływu korespondencji na adres biura projektu, a nie data nadania przesyłki).

Zapraszamy do kontaktu z naszym biurem!

Planowany termin oceny formalnej: od 26.03.2024r. do 04.04.2024r.

Planowany termin oceny merytorycznej: od 05.04.2024r. do 26.04.2024r.

Załączniki: