Wyniki oceny merytorycznej naboru 2/04/2024/BP

Last Updated: 2024-05-21By

Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Kobiet „Gineka” informuje, że zakończono ocenę merytoryczną wniosków złożonych w ramach naboru 2/04/2024/BP. 

Ocenie merytorycznej zostały poddane 3 z 4 złożonych wniosków o udzielenie wsparcia finansowego na utworzenie i utrzymanie miejsc pracy w PS/PES (1 wniosek został złożony po terminie zakończenia naboru, pozostawiono bez rozpatrzenia)Informacja o wyniku oceny merytorycznej zostanie przesłana wszystkim Wnioskodawcom na adres poczty elektronicznej podany w ofercie.

 Lista wniosków skierowanych do dofinansowania Lista rankingowa – ocena merytoryczna – maj 2024