kilka dłoni zwiniętych w piąstki stykają się nad stołem ze słoikiem monet, butelka i długopisami- gest wspólnego działania

Warto być przedsiębiorstwem społecznym

Last Updated: 2024-07-04By

Trwa nabór wniosków w ramach programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Warto być Przedsiębiorstwem Społecznym!” na lata 2023-2025. Edycja 2024. O wsparcie mogą się starać podmioty posiadające na dzień złożenia wniosku status PS tj. podmioty ekonomii społecznej, które uzyskały od wojewody decyzję o nadaniu statusu PS w związku ze spełnianiem ustawowych wymogów i widnieją w wykazie, o którym mowa w art. 19 ustawy o ekonomii społecznej. Przewidziano cztery obszary wsparcia:

Instrument 1 – Wsparcie zatrudnienia: dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w PS.
Instrument 2 – Wsparcie PS w realizowaniu usług społecznych: uzyskanie środków na pokrycie wydatków związanych z realizacją usług społecznych przez podmiot uprawniony, np. związanych z podnoszeniem kwalifikacji lub rozwijania kompetencji pracowników PS w zakresie usług społecznych.  
Instrument 3 – Wsparcie bieżące: uzyskanie środków na pokrycie niezbędnych stałych kosztów administracyjnych. O wsparcie bieżące można wnioskować jedynie łącznie ze wsparciem w ramach Instrumentu 1 i/lub 2.
Instrument 4 – Wsparcie reintegracji:  uzyskanie dofinansowania na pokrycie kosztów reintegracji społecznej i zawodowej pracowników zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Wnioski można składać do 15 lipca.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: https://www.gov.pl/web/rodzina