Wyniki Oceny Formalnej Wniosków Złożonych W Ramach Naboru 3/05/2024/BP

Last Updated: 2024-06-11By

Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Kobiet „Gineka” informuje, że zakończono ocenę formalną wniosków złożonych w ramach naboru 3/05/2024/BP

Wszystkie złożone wnioski zostały poddane ocenie formalnej.

W ramach naboru 3/05/2024/BP złożono 5 wniosków o udzielenie wsparcia finansowego na utworzenie i utrzymanie miejsc pracy w PS/PES.  

4 oferty zakwalifikowały się do oceny merytorycznej, 1 biznesplan nie został zakwalifikowany do II etapu oceny.

Informacja o wyniku oceny formalnej zostanie przesłana wszystkim Wnioskodawcom na adres poczty elektronicznej podany w ofercie.

Lista biznesplanów zakwalifikowanych do dalszej oceny merytorycznej:
Lista rankingowa – ocena formalna – maj 2024