Vouchery nabór – edycja 2/2021

Kujawsko – Pomorski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Bydgoszczy informuje, że od dnia 01 lipca do 15 lipca 2021 roku można składać wnioski na voucher rozwojowy w wysokości do maksymalnie 5.000,00 zł netto.

W konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie przedsiębiorstwa społeczne
spełniające definicje PS ( z subregionu, który obejmuje projekt KPOWES V) na dzień składania wniosku. Wszystkie szczegóły znajdują się w regulaminie konkursu i obowiązujących do niego załącznikach. W konkursie każde PS może złożyć 1 wniosek.
Termin naboru: od 01 lipca 2021 roku do 15 lipca 2021 roku do godz. 16.00. Liczy się data wpływu Wniosku do siedziby Operatora tj. ul Sułkowskiego 17 85-631 Bydgoszcz
Regulamin
Załącznik nr 1 – Wniosek
Załącznik nr 2 – Wniosek o refundację kosztów zakupu
Załącznik nr 3 – Wzór umowy
Załącznik nr 4 – Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
Załącznik nr 5 – Oświadczenie Wnioskodawcy
Załącznik nr 6 – Zaświadczenie z US i ZUS o nie zaleganiu z płatnościami
Załącznik nr 7 – Klauzula informacyjna RODO
Załącznik nr 8 – Wzór oznakowania zakupionego sprzętu/wyposażenia oraz opisu do dokumentów księgowych
Załącznik nr 9 – Karta oceny kryteriów dostępu
Załącznik nr 10 – Karta oceny merytorycznej wniosku
Załącznik nr 11 – Standardy dostępności dla polityki spójności 2014-2020
Załącznik n 12 – Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
Załącznik nr 13 -Oświadczenie o nieuzyskaniu pomocy de minimis