Vouchery nabór – edycja 1/2023

Kujawsko – Pomorski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Bydgoszczy informuje, że od dnia 20 lutego do 07 marca 2023 roku do godz. 16.00 można składać wnioski na voucher rozwojowy w wysokości do maksymalnie 5.000,00 zł netto. Pula środków w tym konkursie wynosi 20.000,00 zł.

W konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie przedsiębiorstwa społeczne spełniające definicje PS tj. Przedsiębiorstwo Społeczne (PS) z terenu subregionu pierwszego woj. Kujawsko-pomorskiego – (m. Bydgoszcz, powiat bydgoski, powiat tucholski, powiat nakielski, powiat sępoleński) które w dniu składania Wniosku posiada status PS zgodnie z aktualną definicją i jest wpisane na listę PS u Wojewody. (Lista podmiotów ze statusem PS nadanym przez wojewodę na podstawie ustawy o ekonomii społecznej z dnia 05.08.2022 r.)
Wszystkie szczegóły znajdują się w regulaminie konkursu i obowiązujących do niego załącznikach. W konkursie każde PS może złożyć 1 wniosek. We wszystkich naborach na voucher rozwojowy PS może złożyć maksymalnie 2 Wnioski.
Liczy się data wpływu Wniosku do siedziby Operatora tj. ul Sułkowskiego 17 85-631 Bydgoszcz

Regulamin
Załącznik nr 1 – Wniosek
Załącznik nr 2 – Wniosek o refundację kosztów zakupu

Załącznik nr 3 – Wzór umowy
Załącznik nr 4 – Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
Załącznik nr 5 – Oświadczenie Wnioskodawcy
Załącznik nr 6 – Zaświadczenie z US i ZUS o nie zaleganiu z płatnościami
Załącznik nr 7 – Klauzula informacyjna RODO
Załącznik nr 8 – Wzór oznakowania zakupionego sprzętu/wyposażenia oraz opisu do dokumentów księgowych
Załącznik nr 9 – Karta oceny kryteriów dostępu
Załącznik nr 10 – Karta oceny merytorycznej wniosku
Załącznik nr 11 – Standardy dostępności dla polityki spójności 2014-2020
Załącznik n 12 – Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
Załącznik nr 13 Oświadczenie o nieuzyskaniu pomocy de minimis