Znak Zakup Prospołeczny

Czym jest znak Zakup prospołeczny
Podmioty ekonomii społecznej, by się rozwijać, potrzebują profesjonalnego marketingu i rosnącej liczby klientów.
W tym celu opracowano i zarejestrowano ogólnopolski znak, który – podobnie jak europejskie znaki jakości – intuicyjnie informuje klienta o swoim przesłaniu. Wykorzystano w nim rozpoznawalne elementy: kod kreskowy, serce, torbę na zakupy.

Certyfikat jest znakiem wysokiej jakości produktów i usług podmiotów ekonomii społecznej.
Znak daje klientom szansę – poprzez kupowanie produktów i usług ekonomii społecznej – podejmowania decyzji na rzecz organizacji realizujących ważne cele społeczne i ludzi walczących o swoją samodzielność życiową i zawodową.
Z kolei certyfikowane podmioty ekonomii społecznej muszą dbać o jakość i konkurencyjność. Decyzja o zakupie produktów i usług PES ma wynikać z jakości ich oferty – aspekt społeczny jest i powinien być dodatkowym motywatorem.
Za certyfikowanie podmiotów ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim odpowiada ROPS, który powołał w tym celu Kapitułę Znaku. W jej skład wchodzą m.in. przedstawiciele ROPS, OWES, Urzędu Marszałkowskiego.
Honorowy patronat nad Znakiem Promocyjnym Ekonomii Społecznej „Zakup Prospołeczny” objął Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotr Całbecki.

Lista dotychczas certyfikowanych podmiotów w województwie: http://www.es.rops.torun.pl/strona-19-certyfikowane_podmioty.html

Jak uzyskać certyfikat?
Prawo do posługiwania się Znakiem Promocyjnym Ekonomii Społecznej „Zakup Prospołeczny” mogą ubiegać się podmioty spełniające wymogi określone w Zasadach przyznawania Znaku Promocyjnego Ekonomii Społecznej „Zakup Prospołeczny”.
Przyznanie certyfikatu odbywa się na pisemny wniosek zainteresowanego podmiotu.
Podmioty zainteresowane certyfikatem „Zakup Prospołeczny” proszone są o złożenie osobiście lub przesłanie pocztą wniosku oraz ankiety do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu, ul. Bartkiewiczówny 93, 87-100 Toruń.
Procedura przyznawania Znaku „Zakup Prospołeczny” trwa 3 miesiące od dnia złożenia kompletnej dokumentacji.
Przyznanie Znaku Promocyjnego Ekonomii Społecznej „Zakup Prospołeczny” następuje poprzez udzielenie wyłącznej licencji przez ROPS na okres 1 rok.
Po upływie tego okresu podmiot zainteresowany przedłużeniem certyfikacji składa wniosek do ROPS o przedłużenie na dalszy okres 1 roku.
Znak Promocyjny Ekonomii Społecznej „Zakup Prospołeczny” jest prawnie chroniony.