Pozostałe ustawy

  • Ustawa z 27 kwietnia 2006 roku o spółdzielniach socjalnych tekst ustawy
  • Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich tekst ustawy
  • Ustawa z 16 września 1982 roku. Prawo spółdzielcze tekst ustawy
  • Ustawa z 13 czerwca 2003 roku o zatrudnieniu socjalnym tekst ustawy
  • Ustawa z 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych tekst ustawy
  • Ustawa z 24 kwietnia 2003 roku o działaności pożytku publicznego i o wolontariacie tekst ustawy
  • Ustawa z 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym tekst ustawy
  • Ustawa z 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej tekst ustawy
  • Zalecenia Ministra Rozwoju Regionalnego oraz Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych dotyczące stosowania „klauzul społecznych" w zamówieniach publicznych tekst zalecenia