Nabór na Biznes Plan

Rozpoczynamy drugi etap rekrutacji do projektu „Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej IV”

Ogłaszamy nabór wniosków o przyznanie środków finansowych na tworzenie nowych miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych.

W naborze mogą wziąć udział wyłącznie grupy inicjatywne, podmioty ekonomii społecznej i przedsiębiorstwa społeczne, które przeszły pierwszy etap rekrutacji i ukończyły ścieżkę szkoleniowo- doradczą w ramach KPOWES. Środki przeznaczone na nabór: 1.000.000 zł
Czas trwania naboru: 20.01.2017 r. – 13.02.2017 r.

Prosimy o dokładne zapoznanie się z „Regulaminem Przyznawania Środków Finansowych” oraz wszystkimi załącznikami.

Wnioski o przyznanie środków finansowych wraz z załącznikami należy składać w jednym egzemplarzu w formie papierowej oraz w wersji elektronicznej (na płycie CD)

Dokumenty należy składać spięte trwale (np. skoroszyt), wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami, o których mowa w Regulaminie Przyznawania Środków Finansowych, w zamkniętej kopercie zawierającej dopisek „Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej IV – PS”.

Formularze rekrutacyjne można składać osobiście w biurze projektu przy ul. Sułkowskiego 17, 85-634 Bydgoszcz, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9:00 do 15:00 (liczy się data wpływu do biura projektu).

Formularze rekrutacyjne można również złożyć za pośrednictwem poczty, kuriera lub innej formy pośredniczącej (o terminie złożenia decyduje data wpływu korespondencji na adres biura projektu, a nie data nadania przesyłki).

Regulamin do pobrania

Załączniki do pobrania