Nabór biznesplanów

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji na tworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych – organizacjach pozarządowych, spółkach non profit, spółdzielniach socjalnych.

Czas trwania naboru: ciągły zgodnie z harmonogramem

Dokumenty można składać:

  • osobiście w biurze projektu przy ul. Sułkowskiego 17, 85-634 Bydgoszcz, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 16:00 lub/i
  • za pośrednictwem poczty tradycyjnej, kuriera lub innej formy pośredniczącej.

Dokumenty należy składać wpięte w skoroszyt z otworami umożliwiającymi wpięcie do segregatora, wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami, o których mowa w Formularzu rekrutacyjnym, w zamkniętej kopercie zawierającej dopisek         ” Kujawsko – Pomorski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej V- Biznes Plany „oraz załączyć do wniosku wersję cyfrową wniosku i załączników ( np. na płycie CD); Biznesplan, biznesplan część finansowa i harmonogram rzeczowo – finansowy są w formacie office lub równoważnym

Maksymalna kwota wsparcia finansowego na stworzenie jednego miejsca pracy wynosi 25 000,00 zł

Jeden podmiot może uzyskać dofinansowanie w wysokości maksymalnie 250 000,00 zł – wsparcie może być więc przyznane na maksymalnie 10 nowo utworzonych miejsc pracy w danym przedsiębiorstwie społecznym.

Wsparcie jest jednorazowe, bezzwrotne i przeznaczone na sfinansowanie wydatków niezbędnych do rozpoczęcia lub prowadzenia działalności w ramach PS.

Oprócz wsparcia finansowego na stworzenie miejsca pracy (które można przeznaczyć na wyposażenie, przygotowanie stanowiska, zakup sprzętu, remont i adaptację pomieszczeń, środki transportu itp. – w zależności od zapisów w biznesplanie), nowo utworzone przedsiębiorstwa społeczne mogą również wnioskować o tzw. wsparcie pomostowe.

Wysokość wsparcia pomostowego – maks. w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Regulamin udzielania dotacji (wersja z dn. 12.08.2021)

Załączniki do Regulaminu udzielania dotacji (9 813 kB, zip) (wersja z dn. 06.08.2021)

Harmonogram oceny biznesplanów (I kwartał 2020)

Harmonogram oceny biznesplanów (maj 2020)

Harmonogram oceny biznesplanów (czerwiec 2020)

Harmonogram oceny biznesplanów (sierpień 2020) – aktualizacja

Harmonogram oceny biznesplanów (listopad 2020) – aktualizacja

2021

Harmonogram oceny biznesplanów ( maj 2021)

Harmonogram oceny biznesplanów ( sierpień 2021)

Realizator wsparcia i prowadzący projekt KPOWES V  zastrzega sobie możliwość zmiany lub uzupełniania treści dokumentów projektowych, w szczególności w przypadku zmiany zapisów obowiązujących regulacji prawnych, zmiany dokumentów projektowych przez UM, oraz innych koniecznych zmian w dokumentacji.