Nabór biznesplanów

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji na tworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych – organizacjach pozarządowych, spółkach non profit, spółdzielniach socjalnych.

Czas trwania naboru: ciągły zgodnie z harmonogramem

Dokumenty można składać:

  • osobiście w biurze projektu przy ul. Sułkowskiego 17, 85-634 Bydgoszcz, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 16:00 lub/i
  • za pośrednictwem poczty tradycyjnej, kuriera lub innej formy pośredniczącej.

Maksymalna kwota wsparcia finansowego na stworzenie jednego miejsca pracy wynosi 25 000,00 zł

Jeden podmiot może uzyskać dofinansowanie w wysokości maksymalnie 250 000,00 zł – wsparcie może być więc przyznane na maksymalnie 10 nowo utworzonych miejsc pracy w danym przedsiębiorstwie społecznym.

Wsparcie jest jednorazowe, bezzwrotne i przeznaczone na sfinansowanie wydatków niezbędnych do rozpoczęcia lub prowadzenia działalności w ramach PS.

Oprócz wsparcia finansowego na stworzenie miejsca pracy (które można przeznaczyć na wyposażenie, przygotowanie stanowiska, zakup sprzętu, remont i adaptację pomieszczeń, środki transportu itp. – w zależności od zapisów w biznesplanie), nowo utworzone przedsiębiorstwa społeczne mogą również wnioskować o tzw. wsparcie pomostowe.

Wysokość wsparcia pomostowego – maks. w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Regulamin udzielania dotacji (wersja z dn. 30.04.2020)

Załączniki do Regulaminu udzielania dotacji (9 611 kB, zip) (wersja z dn. 30.04.2020)

Harmonogram oceny biznesplanów (I kwartał 2020)

Harmonogram oceny biznesplanów (maj 2020)

Harmonogram oceny biznesplanów (czerwiec 2020)

Harmonogram oceny biznesplanów (sierpień 2020)

Realizator wsparcia i prowadzący projekt KPOWES V  zastrzega sobie możliwość zmiany lub uzupełniania treści dokumentów projektowych, w szczególności w przypadku zmiany zapisów obowiązujących regulacji prawnych, zmiany dokumentów projektowych przez UM, oraz innych koniecznych zmian w dokumentacji.