Nabór na Biznes Plan 2/2018

Nabór na Biznes Plany nr 2/2018 do projektu „Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej IV”

Rozpoczynamy drugi etap rekrutacji nr 2/2018 do projektu „Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej IV”

Ogłaszamy nabór wniosków o przyznanie środków finansowych na tworzenie nowych miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych.

W naborze mogą wziąć udział wyłącznie grupy inicjatywne, podmioty ekonomii społecznej i przedsiębiorstwa społeczne, które przeszły pierwszy etap rekrutacji i ukończyły ścieżkę szkoleniowo- doradczą w ramach KPOWES. Środki przeznaczone na nabór: 600.000 zł.
Czas trwania naboru: 19.06.2018 r. – 16.07.2018 r.

Prosimy o dokładne zapoznanie się z aktualnym „Regulaminem Przyznawania Środków Finansowych” oraz wszystkimi załącznikami.

Wnioski o przyznanie środków finansowych wraz z załącznikami należy składać w jednym egzemplarzu w formie papierowej oraz w wersji elektronicznej (na płycie CD).

Dokumenty należy składać spięte  w skoroszyt typu wczep, wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami, o których mowa w Regulaminie Przyznawania Środków Finansowych, w zamkniętej kopercie zawierającej dopisek „Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej IV – PS”.

Formularze rekrutacyjne można składać osobiście w biurze projektu przy ul. Sułkowskiego 17, 85-634 Bydgoszcz, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9:00 do 15:00 (liczy się data wpływu do biura projektu).

Formularze rekrutacyjne można również złożyć za pośrednictwem poczty, kuriera lub innej formy pośredniczącej (o terminie złożenia decyduje data wpływu korespondencji na adres biura projektu, a nie data nadania przesyłki).

Regulamin

Załącznik nr 1 – Wniosek o przyznanie środków finansowych

Załącznik nr 2 – Biznesplan

Załącznik nr 3 – Biznesplan część finansowa

Załącznik nr 4 – Harmonogram rzeczowo-finansowy

Załącznik nr 5 – Karty Oceny Formalnej Biznesplanu

Załącznik nr 6 – Karta Oceny Merytorycznej Biznesplanu

Załącznik nr 7 – Katalog kosztów – wsparcie pomostowe – aktualizacja

Załącznik nr 8 – Oświadczenie o spełnieniu przesłanek

Załącznik nr 9 – Umowa o udzielenie wsparcia pomostowego

Załącznik nr 10.1 – Umowa na świadczenie usług szkoleniowo-doradczych OSOBA PRAWNA

Załącznik nr 10.2 – Umowa na świadczenie usług szkoleniowo-doradczych OSOBA FIZYCZNA

Załącznik  nr 11 – Oświadczenie o rachunku bankowym

Załącznik nr 12 – Wzór weksla

Załącznik nr 13 – Wzór deklaracji wekslowej

Załącznik nr 14 – Wniosek (ostateczny) o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego

Załącznik nr 15 – Oświadczenie o kwalifikowalności VAT

Załącznik nr 16 – Wstępny wniosek o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego

Załącznik nr 17 – Wniosek o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego

Załącznik nr 18 – Oświadczenie do rozliczenia wsparcia pomostowego

Załącznik nr 19 – Oświadczenie o dokonaniu zakupu towarów lub usług zgod z biznespalnem

Załącznik nr 20 – Umowa o przyznanie środków finansowych

Załącznik nr 21 – Oświadczenie osoby fizycznej zakładającej PS

Załącznik nr 22 – Oświadczenie osoby prawnej zakładającej PS

Załącznik nr 23 – Oświadczenie o statusie PS

Załącznik nr 24 – Oświadczenie PES przekształcanego w PS

Załącznik nr 25 – Zestawienie wydatków w ramach przedłużonego wsparcia pomostowego

Załącznik nr 26 – Oświadczenie KPRES

Załącznik  nr 27- Oświadczenie

Załącznik nr 28 – Zestawienie wydatków sfinansowanych w ramach przyznanych środków finansowych

Załącznik nr 29 – Zestawienie wydatków sfinansowanych w ramach wsparcia pomostowego

ZAŁ. PDM_1 Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu sie o pomoc de minimis

ZAŁ. PDM_2 Oświadczenie o nieuzyskaniu de minimis

ZAŁ. PDM_3 Informacja o uzyskanej pomocy de minimis

ZAŁ. PDM_4 Oświadczenie osoby prawnej o sprawozdaniu finansowym