Nabór do ścieżki PS 1/2017

Rozpoczynamy II rekrutację do projektu „Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej IV”.

Czekamy na osoby fizyczne lub prawne/grupy inicjatywne/podmioty ekonomii społecznej, które chcą utworzyć przedsiębiorstwo społeczne, przekształcić PES w PS lub stworzyć nowe miejsca pracy w istniejących PS.

Nabór stanowi pierwszy etap ubiegania się o dotację na utworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych.

Czas trwania naboru: 27.02.2017r – 13.03.2017r

Prosimy o dokładne zapoznanie się z „Regulaminem Rekrutacji Uczestników/czek Projektu do Ścieżki PS” oraz sposobem wypełnienia dokumentacji.

Dokumenty należy składać spięty zszywaczem, wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami, o których mowa w Formularzu rekrutacyjnym, w zamkniętej kopercie zawierającej dopisek „Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej IV – PS”.

Formularze rekrutacyjne można składać osobiście w biurze projektu przy ul. Sułkowskiego 17, 85-634 Bydgoszcz, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9:00 do 15:00 (liczy się data przekazania dokumentów pracownikowi).

Formularze rekrutacyjne można również złożyć za pośrednictwem poczty, kuriera lub innej formy pośredniczącej (o terminie złożenia decyduje data wpływu korespondencji na adres biura projektu, a nie data nadania przesyłki).

Przyjmowane będą wyłącznie wnioski uprzednio skonsultowane z doradcą kluczowym/kluczowym doradcą biznesowym/specjalista ds. przedsiębiorczości. W celu konsultacji należy skontaktować się z biurem projektu.

Ponadto, wszelkich niezbędnych informacji udziela kadra KPOWES pod numerem telefonu +48 739 202 422, drogą mailową: biuro@kpowes.org.pl lub osobiście w punkcie konsultacyjnym KPOWES w Bydgoszczy przy ulicy Sułkowskiego 17 od poniedziałku do piątku między godziną 12:00 a 15:00.

Załączniki:

· Regulamin rekrutacji KPOWES uczestników/czek do ścieżki PS

· Karta oceny formalnej

· Karta oceny merytorycznej

· Wykaz działalności wykluczonych z pomocy de minimis

 

Załączniki dla osób fizycznych tworzących nowe PS

· Formularz rekrutacyjny dla osób fizycznych zakładających nowe PS

· Załącznik nr 1, osoby fizyczne – nowe PS

· Załącznik nr 2 do formularza rekrutacyjnego Oświadczenie dotyczące KPRES

 

Załączniki dla osób prawnych tworzących nowe PS

· Formularz rekrutacyjny dla osób prawnych zakładających nowe PS

· Załącznik nr 1, osoby prawne – nowe PS

· Załącznik nr 2 do formularza rekrutacyjnego Oświadczenie dotyczące KPRES

 

Załączniki dla istniejącego PS, które chce utworzyć nowe miejsce pracy

· Formularz rekrutacyjny dla istniejącego PS w związku z utworzeniem nowego miejsca pracy

· Załącznik nr 1, istniejące PS, nowe miejsce pracy

· Załącznik nr 2 do formularza rekrutacyjnego Oświadczenie dotyczące KPRES

 

Załączniki dla PES przekształcającego się w PS

· Formularz rekrutacyjny dla PES przekształcającego się w PS

· Załącznik nr 1, PES w PS

· Załącznik nr 2 do formularza rekrutacyjnego Oświadczenie dotyczące KPRES