Nabór do ścieżki PS

Nabór do ścieżki PS.

Rozpoczynamy  rekrutację do projektu „Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej V”.

Czekamy na osoby fizyczne lub prawne/grupy inicjatywne/podmioty ekonomii społecznej, które chcą utworzyć przedsiębiorstwo społeczne, przekształcić PES w PS lub stworzyć nowe miejsca pracy w istniejących PS.

Nabór stanowi pierwszy etap ubiegania się o dotację na utworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych.

Nabór wniosków jest ciągły. Aby ubiegać się o dofinansowanie należy złożyć formularz rekrutacyjny wraz z załącznikami. Wnioski oceniane będą raz w miesiącu według harmonogramu.

Prosimy o dokładne zapoznanie się z „Regulaminem Rekrutacji Uczestników/czek Projektu do Ścieżki PS” oraz sposobem wypełnienia dokumentacji.

Dokumenty należy składać wpięte w skoroszyt z otworami umożliwiającymi wpięcie do segregatora, wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami, o których mowa w Formularzu rekrutacyjnym, w zamkniętej kopercie zawierającej dopisek „Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej V – PS”.

Formularze rekrutacyjne można składać osobiście w biurze projektu przy ul. Sułkowskiego 17, 85-634 Bydgoszcz, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 16:00 (liczy się data przekazania dokumentów pracownikowi).

Formularze rekrutacyjne można również złożyć za pośrednictwem poczty, kuriera lub innej formy pośredniczącej (o terminie złożenia decyduje data wpływu korespondencji na adres biura projektu, a nie data nadania przesyłki).

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kobiet „Gineka” zastrzega możliwość zmiany Regulaminu naboru wraz z załącznikami.  

W przypadku zmiany Regulaminu naboru, Stowarzyszenie zamieszcza na stronie www.kpowes.org.pl  informację o jego zmianie, aktualną treść Regulaminu, uzasadnienie zmiany oraz termin, od którego stosuje się zmianę.

Ponadto, wszelkich niezbędnych informacji udziela kadra KPOWES pod numerem telefonu +48 739 202 422, drogą mailową: biuro@kpowes.org.pl lub osobiście w biurze  KPOWES w Bydgoszczy przy ulicy Sułkowskiego 17,  po wcześniejszym umówieniu się.

Rok 2020

Harmonogram naboru do ścieżki PS – I kwartał
Harmonogram naboru do ścieżki PS – II kwartał
Harmonogram naboru do ścieżki PS – III kwartał
Harmonogram naboru do ścieżki PS – IV kwartał

Rok 2021

Harmonogram naboru do ścieżki PS (aktualizacja 21.04.2021) – II  kwartał

Harmonogram naboru do ścieżki PS ( aktualizacja 14.07.2021) -III kwartał

AKTUALIZACJA!! Harmonogram naboru do ścieżki PS ( aktualizacja 21.09.2021) – IV kwartał 

AKTUALIZACJA. Harmonogram naboru do ścieżki PS ( aktualizacja 30.09.2021) – IV kwartał

Dokumentacja obowiązująca od dn. 13.09.2021:

· Regulamin rekrutacji KPOWES uczestników/czek do ścieżki PS

· Karta oceny formalnej (rtf.)

· Karta oceny merytorycznej (rtf.)

· Wykaz działalności wykluczonych z pomocy de minimis (132 kB, docx)

 

Załączniki dla osób fizycznych tworzących nowe PS

· Formularz rekrutacyjny dla osób fizycznych zakładających nowe PS (rtf.)

· Załącznik nr 1, osoby fizyczne – nowe PS (rtf.)

Załączniki dla osób prawnych tworzących nowe PS

· Formularz rekrutacyjny dla osób prawnych zakładających nowe PS (rtf.)

· Załącznik nr 1, osoby prawne – nowe PS (rtf.)

Załączniki dla istniejącego PS, które chce utworzyć nowe miejsce pracy

· Formularz rekrutacyjny dla istniejącego PS w związku z utworzeniem nowego miejsca pracy (rtf.)

· Załącznik nr 1, istniejące PS, nowe miejsce pracy (rtf.)

· Oświadczenie o statusie PS (rtf.)

Załączniki dla PES przekształcającego się w PS

· Formularz rekrutacyjny dla PES przekształcającego się w PS (rtf.)

· Załącznik nr 1 do formularzy rekrutacyjnych PES W PS (rtf.)