Nabór do ścieżki PS

Nabór do ścieżki PS.

Rozpoczynamy  rekrutację do projektu „Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej V”.

Czekamy na osoby fizyczne lub prawne/grupy inicjatywne/podmioty ekonomii społecznej, które chcą utworzyć przedsiębiorstwo społeczne, przekształcić PES w PS lub stworzyć nowe miejsca pracy w istniejących PS.

Nabór stanowi pierwszy etap ubiegania się o dotację na utworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych.

Nabór wniosków jest ciągły. Aby ubiegać się o dofinansowanie należy złożyć formularz rekrutacyjny wraz z załącznikami. Wnioski oceniane będą raz w miesiącu według harmonogramu.

Prosimy o dokładne zapoznanie się z „Regulaminem Rekrutacji Uczestników/czek Projektu do Ścieżki PS” oraz sposobem wypełnienia dokumentacji.

Dokumenty należy składać wpięte w skoroszyt z otworami umożliwiającymi wpięcie do segregatora, wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami, o których mowa w Formularzu rekrutacyjnym, w zamkniętej kopercie zawierającej dopisek „Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej V – PS”.

Formularze rekrutacyjne można składać osobiście w biurze projektu przy ul. Sułkowskiego 17, 85-634 Bydgoszcz, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 16:00 (liczy się data przekazania dokumentów pracownikowi).

Formularze rekrutacyjne można również złożyć za pośrednictwem poczty, kuriera lub innej formy pośredniczącej (o terminie złożenia decyduje data wpływu korespondencji na adres biura projektu, a nie data nadania przesyłki).

Ponadto, wszelkich niezbędnych informacji udziela kadra KPOWES pod numerem telefonu +48 739 202 422, drogą mailową: biuro@kpowes.org.pl lub osobiście w biurze  KPOWES w Bydgoszczy przy ulicy Sułkowskiego 17,  po wcześniejszym umówieniu się.

Harmonogram naboru do ścieżki PS – I kwartał

Dokumentacja obowiązująca od dn. 20.03.2020:

· Regulamin rekrutacji KPOWES uczestników/czek do ścieżki PS

· Karta oceny formalnej

· Karta oceny merytorycznej

· Wykaz działalności wykluczonych z pomocy de minimis

 

Załączniki dla osób fizycznych tworzących nowe PS

· Formularz rekrutacyjny dla osób fizycznych zakładających nowe PS

· Załącznik nr 1, osoby fizyczne – nowe PS

Załączniki dla osób prawnych tworzących nowe PS

· Formularz rekrutacyjny dla osób prawnych zakładających nowe PS

· Załącznik nr 1, osoby prawne – nowe PS

Załączniki dla istniejącego PS, które chce utworzyć nowe miejsce pracy

· Formularz rekrutacyjny dla istniejącego PS w związku z utworzeniem nowego miejsca pracy

· Załącznik nr 1, istniejące PS, nowe miejsce pracy

· Oświadczenie o statusie PS

Załączniki dla PES przekształcającego się w PS

· Formularz rekrutacyjny dla PES przekształcającego się w PS

· Załącznik-nr-1-do-formularzy-rekrutacyjnych-PES-W-PS