Mikrogranty wyniki – edycja 4/2022

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kobiet “Gineka” jako Realizator projektu pn.”Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej V” nr projektu RPKP.09.04.01-04-0002/18, informuje, że została zakończona procedura oceny formalnej złożonych wniosków w konkursie grantowym “Mikrogranty KPOWES – edycja 4/2022”

Wyniki oceny merytorycznej zostaną ogłoszone nie później niż 29.08.2022 roku.

Decyzja w określonym zakresie jest wiążąca i ostateczna.

Lista ocena formalna