Mikrogranty nabór – edycja 6/2022

Zapraszamy do składania wniosków o dofinansowanie inicjatyw obywatelskich w ramach konkursu Mikrogranty KPOWES edycja 6/ 2022 .
Kujawsko – Pomorski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej zaprasza do składania wniosków o dofinansowanie lokalnych inicjatyw obywatelskich w ramach konkursu Mikrogranty KPOWES edycja 6/ 2022.
Termin składania wniosków: 10 listopada – 30 listopada 2022.
Czas trwania projektu max 6 miesięcy.
Projekty powinny obejmować działania wspierające grupy nieformalne w tworzeniu organizacji lub istniejące organizacje pozarządowe w ich ekonomizacji. Proces ten ma prowadzić do zwiększenia skuteczności i usamodzielnienia się ekonomicznego organizacji. Oprócz mikrograntów Operator przewidział dla realizatorów wsparcie doradcze. O mikrogranty mogą starać się mieszkańcy i organizacje powiatów: nakielskiego, tucholskiego, bydgoskiego, sępoleńskiego i Miasta Bydgoszcz
Działania w ramach Mikrograntów obejmują m.in. możliwość:
• opracowania planu działania i ścieżki rozwoju organizacji (m.in. modelu biznesowego wraz elementami planu marketingowego, fundraisingowego i promocyjnego);
• zakupu sprzętu i wyposażenia – pod warunkiem, że koszt jednostkowy nie przekracza kwoty 3500 zł,– słownie trzech tysięcy pięćset złotych i posłuży do realizacji działań; dla grup nieformalnych max. 25% wartości dotacji.
• zakupu usług, które są niezbędne do realizacji działań wzmacniających potencjał i samodzielność finansową (np. usługi promocyjne, marketingowe, doradcze branżowe);
• zakupu usług edukacyjnych, w tym szkoleń zawodowych podnoszących kwalifikacje i umiejętności członków zespołu w kontekście planowanej działalności ekonomicznej.
• przeprowadzenia działań pilotażowych (np. warsztaty, szkolenie) budujących doświadczenie grupy/organizacji w zakresie rekrutacji, promowania i organizacji działań związanych z działalnością ekonomiczną i zakup niezbędnych do tego materiałów.
Podmioty, które mogą wziąć udział w konkursie to:
1. organizacje pozarządowe bez działalności gospodarczej które w trakcie realizacji projektu uruchomią działalność ekonomiczną (poświadczając to złożeniem uchwały o podjęciu działalności odpłatnej lub złożeniem dokumentów rejestracyjnych do Rejestru Przedsiębiorców zgłaszających działalność gospodarczą). działające na terenie powiatów: nakielskiego, tucholskiego, bydgoskiego, sępoleńskiego i Miasta Bydgoszcz
2. grupy nieformalne chcące założyć organizację pozarządową z działalnością ekonomiczną (odpłatną statutową lub gospodarczą) czyli grupy składające się z nie mniej niż 3 (trzech) osób pełnoletnich, wspólnie realizujące lub chcące realizować na terenie subregionu działania w sferze pożytku publicznego, a nie posiadające osobowości prawnej, które w okresie realizacji projektu złożą wniosek do KRS o rejestrację podmiotu. Działalność ekonomiczna podmiotu będzie mogła rozpocząć się dopiero po zakończeniu udziału w projekcie.
Kwota mikrograntu może wynieść od 1500,00 zł do 5000,00 zł. Środki przeznaczone na konkurs Mikrogranty KPOWES edycja 6/2022: 14 400,00 zł.
Szczegółowe informacje oraz regulamin konkursowy na stronie www.kpowes.org.pl zakładka „Granty”
W sprawach związanych z konkursem:
Justyna Górska – animator, tel: 739202422 lub 502382803, e-mail: justyna@kpowes.org.pl
Prawidłowo wypełniony wniosek o dofinansowanie prosimy kierować na adres: Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej V ul. Sułkowskiego 17 85-634 Bydgoszcz z dopiskiem na kopercie „Mikrogranty KPOWES – Edycja 6/2022”.

Regulamin Wniosek dla grup nieformalnych Wniosek dla NGO Budżet Mikrogranty Oświadczenie VAT Umowa na grant - grupy nieformalne Umowa na grant - NGO Sprawozdanie finansowe Sprawozdanie merytoryczne Oświadczenie prawa autorskie Karta oceny formalnej Karta oceny merytorycznej Lista uczestników warsztatów dla NGO Lista uczestników grupy nieformalne Wykaz działalności wykluczonych