Mikrogranty nabór – edycja 1/2020

Zapraszamy do składania wniosków o dofinansowanie inicjatyw obywatelskich w ramach konkursu Mikrogranty KPOWES edycja 1/ 2020

Kujawsko – Pomorski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej zaprasza do składania wniosków o dofinansowanie lokalnych inicjatyw obywatelskich
w ramach konkursu Mikrogranty KPOWES edycja 1/ 2020.

Termin składania wniosków: od 20 maja do 20 czerwca 2020 r.
Czas trwania projektu: max 6 miesięcy.

KTO?
O mikrogranty mogą starać się mieszkańcy i organizacje powiatów: nakielskiego, tucholskiego, bydgoskiego, sępoleńskiego i Miasta Bydgoszcz.
Podmioty, które mogą wziąć udział w konkursie to:
1. organizacje pozarządowe bez działalności gospodarczej, które w trakcie realizacji projektu uruchomią działalność ekonomiczną (poświadczając to złożeniem uchwały o podjęciu działalności odpłatnej lub złożeniem dokumentów rejestracyjnych do Rejestru Przedsiębiorców zgłaszających działalność gospodarczą), działające na terenie powiatów: nakielskiego, tucholskiego, bydgoskiego, sępoleńskiego i Miasta Bydgoszcz.
2. grupy nieformalne, chcące założyć organizację pozarządową z działalnością ekonomiczną (odpłatną statutową lub gospodarczą) – czyli grupy składające się z nie mniej niż 3 (trzech) osób pełnoletnich, wspólnie realizujące lub chcące realizować na terenie subregionu działania w sferze pożytku publicznego a nie posiadające osobowości prawnej, które w okresie realizacji projektu złożą wniosek do KRS o rejestrację podmiotu. Działalność ekonomiczna podmiotu będzie mogła rozpocząć się dopiero po zakończeniu udziału w projekcie.

NA CO?
Działania w ramach Mikrograntów obejmują m.in. możliwość:
• opracowania planu działania i ścieżki rozwoju organizacji (m.in. modelu biznesowego wraz elementami planu marketingowego, fundraisingowego i promocyjnego);
• zakupu sprzętu i wyposażenia – pod warunkiem, że koszt jednostkowy nie przekracza kwoty 3500 zł – słownie trzech tysięcy pięćset złotych i posłuży do realizacji działań;
• zakupu usług, które są niezbędne do realizacji działań wzmacniających potencjał i samodzielność finansową (np. usługi promocyjne, marketingowe, doradcze branżowe);
• zakupu usług edukacyjnych, w tym szkoleń zawodowych podnoszących kwalifikacje i umiejętności członków zespołu w kontekście planowanej działalności ekonomicznej.
• przeprowadzenia działań pilotażowych (np. warsztaty, szkolenie) budujących doświadczenie grupy/organizacji w zakresie rekrutacji, promowania i organizacji działań związanych z działalnością ekonomiczną i zakup niezbędnych do tego materiałów.

ILE?
Kwota mikrograntu może wynieść od 1500,00 zł do 5000,00 zł.
Środki przeznaczone na konkurs Mikrogranty KPOWES edycja 1/2020: 100 000,00zł.

Szczegółowe informacje oraz regulamin konkursowy na stronie www.kpowes.org.pl zakładka „Granty”

W sprawach związanych z konkursem:
Justyna Górska – animator, tel: 739202422 lub 502382803, e-mail: justyna@kpowes.org.pl

Prawidłowo wypełniony wniosek o dofinansowanie prosimy kierować na adres: Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej V, ul. Sułkowskiego 17, 85-634 Bydgoszcz z dopiskiem na kopercie „Mikrogranty KPOWES – Edycja 1/2020”.

Wniosek i Regulamin Konkursu edycja 1/2020 (142 kB, docx) Budżet Mikrogranty KPOWES (11 kB, xlsx) Umowa o Mikrogrant - grupa nieformalna (128 kB, docx) Umowa o Mikrogrant - NGO (145 kB, docx) Sprawozdanie finansowe (14 kB, xlsx) Oświadczenie prawa autorskie (133 kB, docx) Karta oceny formalnej - Mikrogranty KPOWES edycja 1/2020 (106 kB, docx) Lista uczestników warsztatów - NGO (136 kB, docx) Lista uczestników warsztatów - grupa nieformalna (135 kB, docx)