KPOWES V

Projekt jest realizowany na terenie Bydgoszczy i powiatów: bydgoskiego, nakielskiego, sępoleńskiego i tucholskiego.
Czas trwania: od 01.07.2019 r. do 31.12.2023 r.

PRIORYTETY
– Zależy nam na stworzeniu atrakcyjnych miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych;
– Chcemy podnieść kompetencje w obszarze ekonomii społecznej poprzez dostęp do usług szkoleniowych i doradczych;
– Planujemy działania służące nabyciu wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i prowadzenia działalności w sektorze ekonomii społecznej;
– Będziemy wspierać rozwój lokalnych partnerstw na rzecz ekonomii społecznej oraz popularyzować ES wśród przedstawicieli samorządów lokalnych regionu, mediów oraz lokalnych społeczności;
– Dążymy do wzrostu potencjału biznesowego PS;
– Upowszechnimy działalność lokalnych PES i PS;
– Wypromujemy inicjatywy związane z ekonomią społeczną.

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ Z NASZEJ OFERTY?
– Osoby fizyczne chcące założyć działalność w sektorze ekonomii
społecznej;
– Pracownicy i wolontariusze podmiotów ekonomii społecznej;
– Pracownicy jednostek samorządu terytorialnego oraz ich jednostek organizacyjnych;
– Podmioty ekonomii społecznej – stowarzyszenia, fundacje, spółdzielnie: pracy, inwalidów, socjalne, centra integracji społecznej, zakłady aktywności zawodowej, warsztaty terapii zajęciowej i inne przedsiębiorstwa społeczne,
z terenu Bydgoszczy i powiatów: bydgoskiego, nakielskiego, sępoleńskiego i tucholskiego.

PROPONUJEMY:
– Działania animacyjne inicjujące powstanie nowych PES/PS (spotkania, szkolenia i pomoc w wypełnianiu dokumentów);
– Rozwój przedsiębiorczości społecznej poprzez udzielenie dotacji na utworzenie miejsca pracy oraz wsparcie pomostowe dla PS (zaplanowano 128 dotacji);
– Kursy branżowe dla pracowników PS;
– Doradztwo indywidulane i grupowe;
– Vouchery (wsparcie przeznaczone na sfinansowanie specjalistycznych usług biznesowych, np. udział w targach, zakup specjalistycznych usług);
– Usługi reintegracyjne dla pracowników PS;
– Mikrogranty (skierowane dla grup inicjatywnych i PES, w tym NGO, które chcą rozpocząć proces ekonomizacji);
– Szkolenia dla osób zainteresowanych założeniem działalności w ES;
– Wizyty studyjne przedstawiające dobre praktyki spółdzielczości.

DOTACJE
– Proponujemy dotacje na utworzenie miejsca pracy oraz wsparcie pomostowe dla Przedsiębiorstw Społecznych z naszego subregionu.
– Przewidywane jest również wsparcie pomostowe na stanowiska pracy.
– Zapewniamy opiekę doradcy biznesowego, prawne, księgowe, szkolenia zawodowe.

Regulamin KPOWES