KPOWES IV

Projekt jest realizowany na terenie Bydgoszczy i powiatów: bydgoskiego, nakielskiego, sępoleńskiego i tucholskiego.
Czas trwania: od 01.06.2016 r. do 30.09.2019 r.

PRIORYTETY
– Zależy nam na stworzeniu atrakcyjnych miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych;
– Chcemy podnieść kompetencje w obszarze ekonomii społecznej poprzez dostęp do usług szkoleniowych i doradczych;
– Planujemy działania służące nabyciu wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i prowadzenia działalności w sektorze ekonomii społecznej;
– Będziemy wspierać rozwój lokalnych partnerstw na rzecz ekonomii społecznej oraz popularyzować ES wśród przedstawicieli samorządów lokalnych regionu, mediów oraz lokalnych społeczności;
– Dążymy do wzrostu potencjału biznesowego PS;
– Upowszechnimy działalność lokalnych PES i PS;
– Wypromujemy inicjatywy związane z ekonomią społeczną.
KTO MOŻE SKORZYSTAĆ Z NASZEJ OFERTY?
– Osoby fizyczne chcące założyć działalność w sektorze ekonomii
społecznej;
– Pracownicy i wolontariusze podmiotów ekonomii społecznej;
– Pracownicy jednostek samorządu terytorialnego oraz ich jednostek organizacyjnych;
– Podmioty ekonomii społecznej – stowarzyszenia, fundacje, spółdzielnie: pracy, inwalidów, socjalne, centra integracji społecznej, zakłady aktywności zawodowej, warsztaty terapii zajęciowej i inne przedsiębiorstwa społeczne,
z terenu Bydgoszczy i powiatów: bydgoskiego, nakielskiego, sępoleńskiego i tucholskiego.
PROPONUJEMY:
– Działania animacyjne inicjujące powstanie nowych PES/PS (spotkania, szkolenia i pomoc w wypełnianiu dokumentów);
– Rozwój przedsiębiorczości społecznej poprzez udzielenie dotacji na utworzenie miejsca pracy oraz wsparcie pomostowe dla PS;
– Kursy zawodowe dla osób zakładających PS;
– Opracowanie ścieżki wsparcia rozwojowego;
– Bieżące informowanie o ważnych działaniach lokalnych PES/PS, źródłach pozyskiwania funduszy i zmieniających się przepisach prawa;
– Szkolenia dla osób zainteresowanych założeniem działalności w ES;
– Specjalistyczne doradztwo, wsparcie indywidulane i grupowe;
– Wizyty studyjne przedstawiające dobre praktyki spółdzielczości.
DOTACJE
– Proponujemy dotacje na utworzenie miejsca pracy oraz wsparcie pomostowe dla Przedsiębiorstw Społecznych z naszego subregionu.
– Maksymalna dotacja wynosi 24 tys.
-Jedno Przedsiębiorstwo Społeczne może uzyskać dotację nie wyższą niż 120 tys.
– Przewidywane wsparcie pomostowe na jedno stanowisko pracy wynosi 1600 zł. (średnio) minimum przez 6 miesięcy, a w uzasadnionych przypadkach przez 12 miesięcy.
– Dotacje będą udzielane osobom z III profilu, czyli najbardziej oddalonym od rynku pracy, które wymagają szczególnego wsparcia.
– Zapewniamy opiekę doradcy biznesowego, usługi marketingowe, prawne, księgowe, szkolenia zawodowe, wsparcie coacha.
INKUBATOR PRZEDSIĘBIORSTW SPOŁECZNYCH
– Inkubator KPOWES to miejsce, które będzie służyć organizacjom pozarządowym, PES i PS oraz tym osobom, które działają w grupach nieformalnych na rzecz powstania PS.
– Będą oni mogli nieodpłatnie skorzystać z telefonu, sprzętu komputerowego z dostępem do Internetu oraz sprzętów biurowych. Inkubator będzie także udostępniał powierzchnię PES i PS na organizację spotkań w ramach np. walnych posiedzeń, zebrań założycielskich itp.
– Inkubator to wsparcie indywidualne i grupowe dostosowane do potrzeb klienta oraz organizacja szkoleń (prowadzenie działalności statutowej i gospodarczej w sferze ES, zarządzanie organizacją, planowanie strategiczne, zarządzanie finansowe, zarządzanie zasobami ludzkimi, tworzenie biznesplanów, marketing)