Podsumowanie projektów społecznych NGO-sów

grupa osób z dyplomami

Podsumowanie projektów społecznych NGO-sów

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kobiet „GINEKA” znalazło się w gronie instytucji, którym 3 października marszałek Piotr Całbecki podziękował za aktywne włączenie się na rzecz zwiększenia dostępności do usług społecznych dla mieszkańców społeczności lokalnych województwa kujawsko-pomorskiego w związku z przeciwdziałaniem negatywnym skutkom COVID-19. NGO zrealizowały130 projektów społecznych, w ramach których wsparciem objęto 2 364 osoby. Wśród inicjatyw są między innymi usługi opiekuńcze i  asystenckie, wsparcie rodzin, pomoc w opiece nad dziećmi oraz usługi na rzecz osób korzystających z domów pomocy społecznej, ośrodków wsparcia oraz mieszkań chronionych i wspomaganych.

Działania zrealizowano w ramach projektu grantowego Inicjatywy w zakresie usług społecznych realizowane przez NGO” Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych, Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Oś Priorytetowa 9. Solidarne społeczeństwo, RPO WK-P na lata 2014-2020.

Marszałek podkreślił rolę trzeciego sektora w obszarze życia społecznego i gospodarczego.

/ Aktualności

Komentarze

Komentowanie zablokowane