NOWE POŻYCZKI PŁYNNOŚCIOWE DLA PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ

NOWE POŻYCZKI PŁYNNOŚCIOWE DLA PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ

Polska Fundacja Przedsiębiorczości w dniu 06.07.2022 podpisała z Bankiem Gospodarstwa Krajowego Umowę powierzenia i zarządzania   środkami funduszu pożyczkowego w ramach programu – Pożyczka Płynnościowa dla Podmiotów Ekonomii Społecznej. Dostępne środki   w ramach projektu wynoszą 7 mln zł (Wkładu Funduszu Funduszy powierzony przez BGK) i przeznaczone są na wsparcie przedsięwzięć   realizowanych przez Podmioty Ekonomii Społecznej na obszarze całego kraju w celu zapewnienia finansowania płynnościowego. Projekt  Pożyczki płynnościowe dla Podmiotów Ekonomii Społecznej (PES) realizowany jest z krajowych środków publicznych.

 Pożyczka Płynnościowa dla Podmiotów Ekonomii Społecznej (PES)

 • Maksymalna wartość pożyczki: nie więcej niż 50.000,00 zł (do wysokości 40% wartości rocznego obrotu za ostatni zamknięty rok obrachunkowy z działalności gospodarczej lub odpłatnej działalności statutowej).
 • Oprocentowanie stałe – 0,5 stopy redyskonta weksli NBP – (3,275% od 08.07.2022).
 • Okres spłaty: do 36 miesięcy (forma spłaty miesięczna, z możliwością spłaty w uzasadnionych przypadkach w formie rat kwartalnych).
 • Karencja: do 6 miesięcy.
 • Uprawnione podmioty:
  – przedsiębiorstwo społeczne, w tym spółdzielnia socjalna,
  – podmiot reintegracyjny, realizujący usługi reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,
  – Centra Integracji Społecznej (CIS) i Kluby Integracji Społecznej (KIS),
  – Zakłady Aktywności Zawodowej (ZAZ) i Warsztaty Terapii Zajęciowej (WTZ),
  – Podmiot lub organizacja pozarządowa lub spółka non-profit.
 • Grupa docelowa:
  Podmioty Ekonomii Społecznej spełniające łącznie poniższe warunki:
  – istniejące co najmniej 12 miesięcy i posiadające co najmniej jeden zamknięty rok obrotowy,
  – spełniające kryterium mikro-, małego lub średniego przedsiębiorcy,
  – prowadzące działalność gospodarczą lub odpłatną działalność statutową,
  – posiadające zdolność do spłaty zaciągniętego zobowiązania wraz z odsetkami i wykazujące realne źródła spłaty tych zobowiązań.
 • Przeznaczenie pożyczki:
  – Finansowanie wydatków związanych z utrzymaniem bieżącej działalności Pożyczkobiorcy i zapewnieniem mu płynności finansowej.
  – Środki mogą zostać przeznaczone na wydatki bieżące, obrotowe lub operacyjne, w tym np.:

a) wynagrodzenia pracowników (w tym także składowe należne ZUS, US),
b) zobowiązania publiczno-prawne Ostatecznego Odbiorcy,
c) spłatę zobowiązań handlowych, pokrycie kosztów użytkowania infrastruktury itp.,
d) zatowarowanie, półprodukty itp.,
e) koszty administracyjne,
f) koszty zakupu drobnego wyposażenia.

 

 • Zabezpieczenie: m.in. weksel in blanco i/lub inne ustalone
 • Obszar: cały kraj
 • Informacje dodatkowe:
  – warunkiem ubiegania się o pożyczkę jest złożenie prawidłowo wypełnionego i kompletnego wniosku wraz z pozostałą dokumentacją,
  – wydatki są rozliczane z dedykowanego rachunku bankowego.

 

Dokumenty do pobrania są dostępne na stronie https://www.pfp.com.pl/pozyczki/podmioty-ekonomii-spolecznej/dokumenty-do- pobrania

Więcej informacji https://www.pfp.com.pl/pozyczki/podmioty-ekonomii-spolecznej/opis-projektu

 

 KONTAKT

Polska Fundacja Przedsiębiorczości
ul. Dworcowa 7 p.105, 87-100 Toruń

kom. 538 895 596, 664 061 981

ul.Gotowskiego 6 p.109, 85-030 Bydgoszcz

tel. 52 320 91 03, kom. 538 235 884
tel. 52 320 91 06, kom. 664 061 981

  e-mail: pfp@pfp.com.pl
www.pfp.com.pl
facebook.com/PozyczkiPFP

 

/ Aktualności

Komentarze

Komentowanie zablokowane