PROCEDURA ROZEZNANIA RYNKU Zapytanie ofertowe nr 12/2021/GINEKA/COVID-19

PROCEDURA ROZEZNANIA RYNKU Zapytanie ofertowe nr 12/2021/GINEKA/COVID-19

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Kobiet GINEKA z siedzibą w Bydgoszczy, zwane dalej Zamawiającym, zaprasza do składania ofert w postępowaniu na usługę przeprowadzenia warsztatów psychologicznych, wsparcie mające na celu przeciwdziałania izolacji społecznej osób 60 + w wyniku COVID-19 w projekcie pn.: „KUJAWSKO-POMORSKI OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ V” realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś 9 Priorytetowa Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.4. Wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 9.4.1 Rozwój podmiotów sektora ekonomii społecznej z Europejskiego Funduszu Społecznego, na podstawie procedury zakupu produktów i usług w podmiotach ekonomii społecznej (w tym w przedsiębiorstwach społecznych) w związku z przeciwdziałaniem skutkom wystąpienia COVID-19.

Wyboru wykonawców spośród PES/PS świadczących usługę przeprowadzenia warsztatów psychologicznych, wsparcie mające na celu przeciwdziałania izolacji społecznej osób 60 + dla podopiecznych GOPS u w Kęsowie- uczestników Klubu Seniora w ŻALNIE

w/g poniższego zestawienia i opisu:

 

LP. USŁUGA USŁUGA ZAWIERA
1. Warsztaty psychologiczne, mające na celu przeciwdziałanie izolacji społecznej osób 60 + 4 spotkania

Grupa max 10 osobowa

3 godziny zegarowe – 1 spotkanie.

Razem: 12 godzin

2. Konsultacje indywidualne  1 godzina zegarowa na każdą grupę. Razem: 4 godziny

 

Łącznie 16 godzin wsparcia psychologicznego.

 

TERMIN SKŁADANIA OFERT ORAZ SPOSÓB PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻENIA OFERTY

  1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
  2. Oferta musi obowiązkowo zawierać wypełniony Wniosek – wsparcie PES i PS zgodnie ze wzorem określonym w Załączniku nr 1 oraz Informacją o sytuacji w PES zgodnie ze wzorem określonym
    w Załączniku nr 2 do zapytania ofertowego oraz Oświadczenie Wykonawcy potwierdzające brak przesłanek do wykluczenia tj. o braku powiązań kapitałowych i osobowych z Zamawiającym zgodnie ze wzorem określonym w Załączniku nr 5 do zapytania ofertowego oraz pozostałe załącznikami o ile są niezbędne.
  3. Podpisaną ofertę wraz z innymi załącznikami, należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego
    ul. Sułkowskiego 17, 85-634 Bydgoszcz, lub przesłać w wersji elektronicznej – skan oferty (preferowane) e-mail: zamowienie@kpowes.org.pl, najpóźniej do dnia 19.05.2021 r do godziny 15:00. Decyduje data faktycznego wpływu oferty do Zamawiającego. Oferty, które wpłyną po terminie zostaną odrzucone.
  4. Oferty niekompletne lub niezgodne z warunkami udziału w postępowaniu, będą odrzucone.
  5. Pytania do niniejszego zapytania należy kierować na adres e-mail: zamowienia@kpowes.org.pl

 

Załącznik nr 1 – Wniosek 

Załącznik nr 2 – Inf. o sytuacji w PES

Załącznik nr 3 – Wzór umowy 

Załącznik nr 4 – Procedura zakupowa 

Załącznik nr 5 – Oświadczenie 

Załącznik nr 6 – Klauzula RODO 

Załącznik nr 7 – ZAPYTANIE OFERTOWE NR 12

/ Aktualności

Komentarze

Komentowanie zablokowane