Zapytanie ofertowe nr 8/2021/GINEKA/COVID-19

Zapytanie ofertowe nr 8/2021/GINEKA/COVID-19

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Kobiet GINEKA z siedzibą w Bydgoszczy, zwane dalej Zamawiającym, zaprasza do składania ofert w postępowaniu na usługi edukacyjno-animacyjne o różnorodnej tematyce przeciwdziałające izolacji społecznej osób 60+ w projekcie pn.: „KUJAWSKO-POMORSKI OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ V” realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś 9 Priorytetowa Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.4. Wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 9.4.1 Rozwój podmiotów sektora ekonomii społecznej z Europejskiego Funduszu Społecznego, na podstawie procedury zakupu produktów i usług w podmiotach ekonomii społecznej (w tym w przedsiębiorstwach społecznych) w związku z przeciwdziałaniem skutkom wystąpienia COVID-19.

Przedmiot zamówienia : Wybór wykonawców spośród PES/PS1 świadczących usługi edukacyjno-animacyjne o różnorodnej tematyce przeciwdziałające izolacji społecznej osób 60+ dla MGOPS- Klub Seniora w Więcborku oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kęsowie Klub Seniora.

 

  1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
  2. Oferta musi obowiązkowo zawierać wypełniony Wniosek – wsparcie PES i PS zgodnie ze wzorem określonym w Załączniku nr 1 oraz Informacją o sytuacji w PES zgodnie ze wzorem określonym
    w Załączniku nr 2
    do zapytania ofertowego oraz Oświadczenie Wykonawcy potwierdzające brak przesłanek do wykluczenia tj. o braku powiązań kapitałowych i osobowych z Zamawiającym zgodnie ze wzorem określonym w Załączniku nr 5 do zapytania ofertowego.
  3. Podpisaną ofertę wraz z innymi załącznikami, należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego
    ul. Sułkowskiego 17, 85-634 Bydgoszcz, osobiście/listem poleconym/kurierem lub przesłać w wersji elektronicznej – skan oferty (preferowane) e-mail: zamowienia@kpowes.org.pl najpóźniej do dnia 19.05.2021r. do godziny 12:00. Decyduje data faktycznego wpływu oferty do Zamawiającego. Oferty, które wpłyną po terminie zostaną odrzucone.

Termin składania ofert: 19 .05.2021r.

Link do Bazy Konkurencyjności 

/ Aktualności

Komentarze

Komentowanie zablokowane