PROCEDURA ROZEZNANIA RYNKU Zapytanie ofertowe nr 11/2021/GINEKA/COVID-19

PROCEDURA ROZEZNANIA RYNKU Zapytanie ofertowe nr 11/2021/GINEKA/COVID-19

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Kobiet GINEKA z siedzibą w Bydgoszczy, zwane dalej Zamawiającym, zaprasza do składania ofert w postępowaniu na usługę przeprowadzenia warsztatów psychologicznych, wsparcie mające na celu przeciwdziałania izolacji społecznej osób 60 + w projekcie pn.: „KUJAWSKO-POMORSKI OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ V” realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś 9 Priorytetowa Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.4. Wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 9.4.1 Rozwój podmiotów sektora ekonomii społecznej z Europejskiego Funduszu Społecznego, na podstawie procedury zakupu produktów i usług w podmiotach ekonomii społecznej (w tym w przedsiębiorstwach społecznych) w związku z przeciwdziałaniem skutkom wystąpienia COVID-19.

Opis zamówienia

Wyboru wykonawców spośród PES/PS świadczących usługę przeprowadzenia warsztatów psychologicznych, wsparcie mające na celu przeciwdziałania izolacji społecznej osób 60 + dla MGOPS, Klub Seniora w Więcborku w/g poniższego zestawienia i opisu:

LP. USŁUGA USŁUGA ZAWIERA
1. Warsztaty psychologiczne, mające na celu przeciwdziałanie izolacji społecznej osób 60 + 3 spotkania dla 3 różnych grup,

Grupa max 15 osobowa

3 godziny zegarowe

2. Konsultacje indywidualne 1 godzina na każdą grupę

 

Pozostałe informacje związane z wykonywaniem przedmiotu zamówienia:

  1. Zamawiający nie pokrywa żadnych kosztów przygotowania oferty oraz innych kosztów związanych z realizacją zamówienia.

2. Zapłata za wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpi na bazie podpisanego przez Wykonawcę i Odbierającego usługę, protokołu zdawczo-odbiorczego oraz na podstawie prawidłowo wypełnionej i skutecznie dostarczonej Zamawiającemu faktury/rachunku lub innego dokumentu o wartości tożsamej.

SKŁADANIE OFERT : 

  • Oferta musi obowiązkowo zawierać wypełniony Wniosek – wsparcie PES i PS zgodnie ze wzorem określonym w Załączniku nr 1 oraz Informacją o sytuacji w PES zgodnie ze wzorem określonym
    w Załączniku nr 2 do zapytania ofertowego oraz Oświadczenie Wykonawcy potwierdzające brak przesłanek do wykluczenia tj. o braku powiązań kapitałowych i osobowych z Zamawiającym zgodnie ze wzorem określonym w Załączniku nr 5 do zapytania ofertowego oraz pozostałe załącznikami o ile są niezbędne.
  • Podpisaną ofertę wraz z innymi załącznikami, należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego
    ul. Sułkowskiego 17, 85-634 Bydgoszcz, lub przesłać w wersji elektronicznej – skan oferty (preferowane) e-mail: zamowienie@kpowes.org.pl, najpóźniej do dnia 17.05.2021 r do godziny 15:00. Decyduje data faktycznego wpływu oferty do Zamawiającego. Oferty, które wpłyną po terminie zostaną odrzucone.
  • Oferty niekompletne lub niezgodne z warunkami udziału w postępowaniu, będą odrzucone.
  • Pytania do niniejszego zapytania należy kierować na adres e-mail: zamowienia@kpowes.org.pl

 

Załącznik nr 1 – Wniosek 

Załącznik nr 2 – Inf. o sytuacji w PES

Załącznik nr 3 – Wzór umowy 

Załącznik nr 4 – Procedura zakupowa 

Załącznik nr 5 – Oświadczenie 

Załącznik nr 6 – Klauzula RODO 

Załącznik nr 7 – ZAPYTANIE OFERTOWE NR 11

/ Aktualności

Komentarze

Komentowanie zablokowane