Zapytanie ofertowe nr 7/2021/GINEKA/COVID-19

Zapytanie ofertowe nr 7/2021/GINEKA/COVID-19

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Kobiet GINEKA z siedzibą w Bydgoszczy, zwane dalej Zamawiającym, zaprasza do składania ofert w postępowaniu na usługę przygotowania i dostarczenia posiłków w postaci jednodaniowego obiadu (tj. naprzemiennie: zupa z wkładką lub drugie danie ) w projekcie pn.: „KUJAWSKO-POMORSKI OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ V” realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś 9 Priorytetowa Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.4. Wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 9.4.1 Rozwój podmiotów sektora ekonomii społecznej z Europejskiego Funduszu Społecznego, na podstawie procedury zakupu produktów i usług w podmiotach ekonomii społecznej (w tym w przedsiębiorstwach społecznych) w związku z przeciwdziałaniem skutkom wystąpienia COVID-19.

Zapytanie ofertowe nr 7/2021/GINEKA/COVID-19 dotyczące wyboru wykonawców spośród PES/PS1świadczących usługę przygotowania i dostarczenia posiłków w postaci jednodaniowego obiadu (tj. naprzemiennie: zupa z wkładką lub drugie danie ) w każdy dzień roboczy tygodnia posiadające siedzibę na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

Czas realizacji zamówienia:

  • Usługa przygotowania i dostarczenia posiłków w postaci jednodaniowego obiadu na terenie województwa kujawsko-pomorskim będzie świadczona w terminie od dnia podpisania umowy do dnia 18.06.2021 r. do 18 czerwca 2021r. Posiłki będą dostarczane do placówki WTZ przy MGOPS w Solcu Kujawskim.

Opis zamówienia

  • Wybór wykonawców spośród PES/PS1 świadczących usługę przygotowania i dostarczenia jednodaniowego posiłku (tj. naprzemiennie : zupa z wkładką lub drugie danie) w każdy dzień roboczy tygodnia tj. przez 23 dni dla Uczestnicy WTZ w Solcu Kujawskim– 25 osób. Łącznie 575 posiłków.
  • Przygotowanie i dostarczenie na miejsce wyznaczone przez Zamawiającego posiłków w postaci jednodaniowego obiadu (tj. naprzemiennie zupa z wkładką lub drugie danie ). W skład posiłku wchodzi przygotowana i dostarczona :  ZUPA z wkładką minimum 400 militrów i z pieczywem lub II danie obiadowe minimum 350 gram.
  •  Dowóz cateringu w postaci jednodaniowego posiłku o ustalonej godzinie do siedziby WTZ.

TERMIN SKŁADANIA OFERT ORAZ SPOSÓB PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻENIA OFERTY
1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
2. Oferta musi obowiązkowo zawierać wypełniony Wniosek – wsparcie PES i PS zgodnie ze wzorem
określonym w Załączniku nr 1 oraz Informacją o sytuacji w PES zgodnie ze wzorem określonym
w Załączniku nr 2 do zapytania ofertowego oraz Oświadczenie Wykonawcy potwierdzające brak
przesłanek do wykluczenia tj. o braku powiązań kapitałowych i osobowych z Zamawiającym
zgodnie ze wzorem określonym w Załączniku nr 5 do zapytania ofertowego, pozostałe załącznikami
o ile są niezbędne oraz menu na min.10 dni (potrawy nie mogą się powtarzać).
3. Podpisaną ofertę wraz z innymi załącznikami, należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego
ul. Sułkowskiego 17, 85-634 Bydgoszcz, osobiście/listem poleconym/kurierem lub przesłać w wersji
elektronicznej – skan oferty (preferowane) e-mail: zamowienia@kpowes.org.pl najpóźniej do dnia
13.05.2021r. do godziny 10:00. Decyduje data faktycznego wpływu oferty do Zamawiającego. Oferty,
które wpłyną po terminie zostaną odrzucone.
4. Oferty niekompletne lub niezgodne z warunkami udziału w postępowaniu, będą odrzucone.
5. Pytania do niniejszego zapytania należy kierować na adres e-mail: zamowienia@kpowes.org.pl

Link do Bazy Konkurencyjności 

/ Aktualności

Komentarze

Komentowanie zablokowane