Zapytanie ofertowe nr 6/2021/GINEKA/COVID-19

Zapytanie ofertowe nr 6/2021/GINEKA/COVID-19

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Kobiet GINEKA z siedzibą w Bydgoszczy, zwane dalej Zamawiającym, zaprasza do składania ofert w postępowaniu na usługi animacyjno-edukacyjne dla Placówki Opiekuńczo- Wychowawczej w Szubinie w projekcie pn.: „KUJAWSKO-POMORSKI OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ V” realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś 9 Priorytetowa Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.4. Wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 9.4.1 Rozwój podmiotów sektora ekonomii społecznej z Europejskiego Funduszu Społecznego, na podstawie procedury zakupu produktów i usług w podmiotach ekonomii społecznej (w tym w przedsiębiorstwach społecznych) w związku z przeciwdziałaniem skutkom wystąpienia COVID-19.

Zapytanie ofertowe nr 6/2021/GINEKA/COVID-19 dotyczące wyboru wykonawców spośród PES/PS świadczących usługi animacyjno-edukacyjne dla Placówki Opiekuńczo- Wychowawczej w Szubinie , posiadające siedzibę na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.
Przedmiot zamówienia :
Wybór wykonawców spośród PES/PS1 świadczących usługi animacyjno-edukacyjne dla Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Szubinie ul. Kochanowskiego 1 :

  1. Usługa animacyjno-edukacyjna – muzyczna z mini koncertami,

 ilość animacji:  12 animacji, czas trwania 1 animacji – 2 godziny zegarowe.

Łącznie:  24 godz. animacji.

6 animacji w grupie A –  2 animacje w m-cu kwietniu i 4 animacje w m-cu maju 2021r. łącznie : 12 godzin animacji w grupie A

6 animacji w grupie B –  2 animacje w m-cu kwietniu i 4 animacje w m-cu maju 2021r.     łącznie : 12 godzin animacji w grupie B

Wskazane prowadzenie animacji przez  3  animatorów- muzyków jednocześnie, grających na różnych instrumentach.

  1. Usługa animacyjno-edukacyjna –  fotograficzno – plastyczna,

 ilość animacji:  12 animacji, czas trwania 1 animacji – 2 godziny zegarowe.

Łącznie:  24 godz. animacji.

6 animacji w grupie A –  2 animacje w m-cu kwietniu i 4 animacje w m-cu maju 2021r. łącznie : 12 godzin animacji w grupie A

6 animacji w grupie B –  2 animacje w m-cu kwietniu i 4 animacje w m-cu maju 2021r.    łącznie : 12 godzin animacji w grupie B

 Wskazane prowadzenie animacji przez  2  animatorów  jednocześnie.

  1. Usługa animacyjno-edukacyjna – historyczny – żywe lekcje historii,

 ilość animacji:  12 animacji, czas trwania 1 animacji – 2 godziny zegarowe.

Łącznie:  24 godz. animacji.

6 animacji w grupie A –  2 animacje w m-cu kwietniu i 4 animacje w m-cu maju 2021r. łącznie : 12 godzin animacji w grupie A

6 animacji w grupie B –  2 animacje w m-cu kwietniu i 4 animacje w m-cu maju 2021r.  łącznie : 12 godzin animacji w grupie B

 Wskazane prowadzenie animacji przez  2  animatorów  jednocześnie.

  1. Usługa animacyjno-edukacyjna – sportowo-rekreacyjna,

 ilość animacji:  12 animacji, czas trwania 1 animacji – 2 godziny zegarowe.

Łącznie:  24 godz. animacji.

6 animacji w grupie A –  2 animacje w m-cu kwietniu i 4 animacje w m-cu maju 2021r. łącznie : 12 godzin animacji w grupie A

6 animacji w grupie B –  2 animacje w m-cu kwietniu i 4 animacje w m-cu maju 2021r.  łącznie : 12 godzin animacji w grupie B

Wskazane prowadzenie animacji przez  2  animatorów – instruktorów  jednocześnie.

Szczegóły techniczne :

  • Wykonawca zobowiązuje się do terminowego świadczenia usługi w określonym terminie  i w miejscu wskazanym przez Zamawiającego oraz przez przedstawicieli POW w SZUBINIE.
  • Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania reżimu sanitarnego wskazanego przez Głównego Inspektora Sanitarnego w związku z trwającą pandemią.
  • Rozliczenie za realizację zamówienia nastąpi na zasadach określonych w projekcie umowy (zał.nr 3 – Wzór umowy)
  • Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych, z podziałem na poszczególne usługi animacyjno-edukacyjne.

 

Termin składania ofert oraz sposób przygotowania i złożenia oferty
1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
2. Podpisaną ofertę należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego ul. Sułkowskiego 17, 85-634 Bydgoszcz, osobiście/listem poleconym/kurierem lub przesłać w wersji elektronicznej – skan oferty (preferowane) e-mail: zamowienia@kpowes.org.pl najpóźniej do dnia 16.04.2020 r. do godziny 12:00 Decyduje data faktycznego wpływu oferty do Zamawiającego. Oferty, które wpłyną po terminie zostaną odrzucone.
3. Oferty niekompletne lub niezgodne z warunkami udziału w postępowaniu, będą odrzucone.
4. Pytania do niniejszego zapytania należy kierować na adres e-mail: zamowienia@kpowes.org.pl
link do bazy konkurencyjności

/ Aktualności

Komentarze

Komentowanie zablokowane