PROCEDURA ROZEZNANIA RYNKU Zapytanie ofertowe nr 10/2021/GINEKA/COVID-19

PROCEDURA ROZEZNANIA RYNKU Zapytanie ofertowe nr 10/2021/GINEKA/COVID-19

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Kobiet GINEKA z siedzibą w Bydgoszczy, zwane dalej Zamawiającym, zaprasza do składania ofert w postępowaniu na na usługę przeprowadzenia warsztatów dotyczących emocji i radzenia sobie z nimi, komunikacji interpersonalnej, warsztaty podnoszące kompetencje społeczne i interpersonalne na podstawie diagnozy potrzeb, wsparcie mające na celu przeciwdziałania skutkom COVID-19 w projekcie pn.: „KUJAWSKO-POMORSKI OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ V” realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś 9 Priorytetowa Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.4. Wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 9.4.1 Rozwój podmiotów sektora ekonomii społecznej z Europejskiego Funduszu Społecznego, na podstawie procedury zakupu produktów i usług w podmiotach ekonomii społecznej (w tym w przedsiębiorstwach społecznych) w związku z przeciwdziałaniem skutkom wystąpienia COVID-19.

Czas realizacji zamówienia

Usługi będą świadczone na terenie województwie kujawsko-pomorskim z dostawą do Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego im. Ireny Sendlerowej w Samostrzelu , w terminie od dnia podpisania umowy do dnia 31.05.2021r.

Zamawiający zastrzega możliwość zmiany/wydłużenia terminu wykonania przedmiotu zamówienia, w przypadku konieczności wprowadzenia zmian w harmonogramie rzeczowo-finansowy związanego z realizacją projektu objętego dofinansowaniem ze środków UE.

Rodzaj i przedmiot zamówienia zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień CPV

CPV: 85121270-6

Opis zamówienia

Wyboru wykonawców spośród PES/PS świadczących usługę przeprowadzenia warsztatów dotyczących emocji i radzenia sobie z nimi, komunikacji interpersonalnej, warsztaty podnoszące kompetencje społeczne i interpersonalne na podstawie diagnozy potrzeb, wsparcie mające na celu przeciwdziałania skutkom COVID-19 dla Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego im. Ireny Sendlerowej w Samostrzelu w/g poniższego zestawienia i opisu:

 

LP. USŁUGA USŁUGA ZAWIERA
1. Warsztaty dotyczące emocji i radzenia sobie z nimi, komunikacji interpersonalnej, warsztaty podnoszące kompetencje społeczne i interpersonalne na podstawie diagnozy potrzeb, wsparcie mające na celu przeciwdziałania skutkom COVID-19. 2 warsztaty po 4 godziny

– grupa 10 osób

2. Indywidualne wsparcie radzenia sobie z izolacją. 20 godzin

 

 1. Podpisaną ofertę wraz z innymi załącznikami, należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego
  ul. Sułkowskiego 17, 85-634 Bydgoszcz, lub przesłać w wersji elektronicznej – skan oferty (preferowane) e-mail: zamowienie@kpowes.org.pl, najpóźniej do dnia 14.04.2021 r do godziny 16:00. Decyduje data faktycznego wpływu oferty do Zamawiającego. Oferty, które wpłyną po terminie zostaną odrzucone.
 2. Oferty niekompletne lub niezgodne z warunkami udziału w postępowaniu, będą odrzucone.
 3. Pytania do niniejszego zapytania należy kierować na adres e-mail: zamowienia@kpowes.org.pl

 

Załączniki :

 1. Wzór wniosku 
 2. Informacje o sytuacji  PES
 3. Wzór umowy 
 4. Procedura zakupowa 
 5. Oświadczenie 
 6. Klauzula RODO 
 7. Procedura Zakupowa 
/ Aktualności

Komentarze

Komentowanie zablokowane