Zapytanie ofertowe nr 5/2021/GINEKA/COVID-19

Zapytanie ofertowe nr 5/2021/GINEKA/COVID-19

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Kobiet GINEKA z siedzibą w Bydgoszczy, zwane dalej Zamawiającym, zaprasza do składania ofert w postępowaniu na usługę uszycia i dostarczenia środków ochrony osobistej w postaci kombinezonów jednorazowego użytku, fartuchów ochronnych jednorazowego użytku w projekcie pn.: „KUJAWSKO-POMORSKI OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ V” realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś 9 Priorytetowa Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.4. Wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 9.4.1 Rozwój podmiotów sektora ekonomii społecznej z Europejskiego Funduszu Społecznego, na podstawie procedury zakupu produktów i usług w podmiotach ekonomii społecznej (w tym w przedsiębiorstwach społecznych) w związku z przeciwdziałaniem skutkom wystąpienia COVID-19.

  1. Podpisaną ofertę wraz z innymi załącznikami, należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego
    ul. Sułkowskiego 17, 85-634 Bydgoszcz, lub przesłać w wersji elektronicznej – skan oferty (preferowane) e-mail: zamowienie@kpowes.org.pl, najpóźniej do dnia 08.04.2021 r do godziny 12:00. Decyduje data faktycznego wpływu oferty do Zamawiającego. Oferty, które wpłyną po terminie zostaną odrzucone.
  2. Oferty niekompletne lub niezgodne z warunkami udziału w postępowaniu, będą odrzucone.
  3. Pytania do niniejszego zapytania należy kierować na adres e-mail: zamowienia@kpowes.org.pl

 

Link do Bazy Konkurencyjności

 

/ Aktualności

Komentarze

Komentowanie zablokowane