Szacowanie rynku dotyczące usługi przeprowadzenia warsztatów psychologicznych

Szacowanie rynku dotyczące usługi przeprowadzenia warsztatów psychologicznych

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Kobiet GINEKA z siedzibą w Bydgoszcz, zaprasza do składania ofert szacowania rynku na usługi przeprowadzenia warsztatów dotyczących emocji i radzenia sobie z nimi, komunikacji interpersonalnej, warsztaty podnoszące kompetencje społeczne i interpersonalne na podstawie diagnozy potrzeb, wsparcie mające na celu przeciwdziałania skutkom COVID-19 dla Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego im. Ireny Sendlerowej w Samostrzelu w projekcie pn.: „KUJAWSKO-POMORSKI OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ V” realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś 9 Priorytetowa Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.4. Wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 9.4.1 Rozwój podmiotów sektora ekonomii społecznej z Europejskiego Funduszu Społecznego, na podstawie procedury zakupu produktów i usług w podmiotach ekonomii społecznej (w tym w przedsiębiorstwach społecznych) w związku z przeciwdziałaniem skutkom wystąpienia COVID-19.

Wykonawca zobowiązany jest podać stawkę brutto za:

  •  jedną godzinę zegarową warsztatów psychologicznych w grupie,
  • jedną godzinę zegarową warsztatów indywidualnego wsparcia psychologicznego.

 

Termin składania ofert oraz sposób przygotowania i złożenia oferty
1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
2. Podpisaną ofertę należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego ul. Sułkowskiego 17, 85-634 Bydgoszcz, osobiście/listem poleconym/kurierem lub przesłać w wersji elektronicznej – skan oferty (preferowane) e-mail: zamowienia@kpowes.org.pl najpóźniej do dnia 01.04.2021 r. do godziny 16:00 Decyduje data faktycznego wpływu oferty do Zamawiającego. Oferty, które wpłyną po terminie zostaną odrzucone.
3. Oferty niekompletne lub niezgodne z warunkami udziału w postępowaniu, będą odrzucone.
4. Pytania do niniejszego zapytania należy kierować na adres e-mail: zamowienia@kpowes.org.pl

https://kpowes.org.pl/wp-content/uploads/2021/03/Szacowanie-rynku.pdf

/ Aktualności

Komentarze

Komentowanie zablokowane