Zapytanie ofertowe 4/2021 – ponowione

Zapytanie ofertowe 4/2021 – ponowione

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Kobiet GINEKA z siedzibą w Bydgoszczy, zwane dalej Zamawiającym, zaprasza do składania ofert w postępowaniu na przygotowanie i dostarczenie posiłków w postaci jednodaniowego obiadu (tj. naprzemiennie: zupa z wkładką lub drugie danie ) w projekcie pn.: „KUJAWSKO-POMORSKI OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ V” realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś 9 Priorytetowa Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.4. Wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 9.4.1 Rozwój podmiotów sektora ekonomii społecznej z Europejskiego Funduszu Społecznego, na podstawie procedury zakupu produktów i usług w podmiotach ekonomii społecznej (w tym w przedsiębiorstwach społecznych) w związku z przeciwdziałaniem skutkom
wystąpienia COVID-19.
Wybór wykonawców spośród PES/PS1 świadczących usługę przygotowania i
dostarczenia jednodaniowego posiłku (tj. naprzemiennie : zupa z wkładką lub drugie danie) w każdy dzień roboczy tygodnia dla osób:
• Uczestnicy WTZ w Solcu Kujawskim– 25 osób
Łącznie dla 25 osób.
Szczegóły zamówienia :
1. Przygotowanie i dostarczenie na miejsce wyznaczone przez Zamawiającego posiłków w postaci jednodaniowego obiadu (tj. naprzemiennie zupa z wkładką lub drugie danie ). W skład posiłku wchodzi przygotowana i dostarczona :
• ZUPA z wkładką minimum 400 militrów i z pieczywem lub II danie obiadowe minimum 350 gram.
Termin składania ofert oraz sposób przygotowania i złożenia oferty
1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
2. Podpisaną ofertę należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego ul. Sułkowskiego 17, 85-634 Bydgoszcz, osobiście/listem poleconym/kurierem lub przesłać w wersji elektronicznej – skan oferty (preferowane) e-mail: zamowienia@kpowes.org.pl najpóźniej do dnia 23.03.2020 r. do godziny
10:00
Decyduje data faktycznego wpływu oferty do Zamawiającego. Oferty, które wpłyną po terminie zostaną odrzucone.
3. Oferty niekompletne lub niezgodne z warunkami udziału w postępowaniu, będą odrzucone.
4. Pytania do niniejszego zapytania należy kierować na adres e-mail: zamowienia@kpowes.org.pl
link do bazy

Załącznik nr 1 Wzór wniosku Załącznik nr 2 Informacja o sytuacji PS Załącznik nr 3 - Wzór umowy Załącznik nr 4 - Procedura zakupowa Załącznik nr 5 - Oświadczenie Załącznik nr 6 - Klauzula RODO Zapytanie ofertowe 4/2021/GINEKA/COVID-19
/ Aktualności

Komentarze

Komentowanie zablokowane