Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Kobiet GINEKA z siedzibą w Bydgoszczy, zwane dalej Zamawiającym, zaprasza do składania ofert w postępowaniu na usługę uszycia i dostarczenia środków ochrony osobistej w postaci kombinezonów jednorazowego użytku, maseczek ochronnych wielokrotnego użytku, fartuchów ochronnych jednorazowego użytku w projekcie pn.: „KUJAWSKO-POMORSKI OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ V” realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś 9 Priorytetowa Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.4. Wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 9.4.1 Rozwój podmiotów sektora ekonomii społecznej z Europejskiego Funduszu Społecznego, na podstawie procedury zakupu produktów i usług w podmiotach ekonomii społecznej (w tym w przedsiębiorstwach społecznych) w związku z przeciwdziałaniem skutkom wystąpienia COVID-19.

Wyboru wykonawców spośród PES/PS świadczących usługę uszycia i dostarczenia środków ochrony osobistej w postaci kombinezonów jednorazowego użytku, maseczek ochronnych wielokrotnego użytku, fartuchów ochronnych jednorazowego użytku do Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego, Bielice 2 w/g poniższego zestawienia i opisu:
Szczegóły zamówienia :
1. Uszycie i dostarczenie 1000 szt. kombinezonów jednorazowego użytku – na zamek i ściągacze, z fizeliny lub włókniny w kolorze białym o gramaturze minimum 25 gr, w rozmiarze L, XL i XXL.
2. Uszycie i dostarczenie 1000 szt. maseczek wielokrotnego użytku w kolorze białym, maseczka trójwarstwowa z bawełny,- 100% bawełna,- zakładana na dwie gumki zamocowane na bokach.
3. Uszycie i dostarczenie 1000 szt. fartuchów ochronnych jednorazowego użytku, w kolorze białym, z fizeliny lub włókniny o gramaturze minimum 25 gr.
• Rozmiar uniwersalny, wiązanie pas, szyja troczki.
4. Szczegóły techniczne :
• Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych, z podziałem na poszczególny asortyment.

Termin składania ofert oraz sposób przygotowania i złożenia oferty
1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
2. Podpisaną ofertę należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego ul. Sułkowskiego 17, 85-634 Bydgoszcz, osobiście/listem poleconym/kurierem lub przesłać w wersji elektronicznej – skan oferty (preferowane) e-mail: zamowienia@kpowes.org.pl najpóźniej do dnia 25.02.2020 r. do godziny 10:00 Decyduje data faktycznego wpływu oferty do Zamawiającego. Oferty, które wpłyną po terminie zostaną odrzucone.
3. Oferty niekompletne lub niezgodne z warunkami udziału w postępowaniu, będą odrzucone.
4. Pytania do niniejszego zapytania należy kierować na adres e-mail: zamowienia@kpowes.org.pl

link do bazy konkurencyjności

Załącznik nr 1 Wzór wniosku Załącznik nr 2 Informacja o sytuacji PS Załącznik nr 3 Wzór umowy Załącznik nr 4 Procedura zakupowa Załącznik nr 5 Oświadczenie Załącznik nr 6 Klauzula RODO Zapytanie ofertowe 3/2021/GINEKA/COVID-19
/ Aktualności

Komentarze

Komentowanie zablokowane