Zapytanie ofertowe nr 2/2021/GINEKA/COVID-19

Zapytanie ofertowe nr 2/2021/GINEKA/COVID-19

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Kobiet GINEKA z siedzibą w Bydgoszczy, zwane dalej Zamawiającym, zaprasza do składania ofert w postępowaniu na usługi animacyjno-edukacyjne dla Placówki Opiekuńczo- Wychowawczej w Szubinie w projekcie pn.: „KUJAWSKO-POMORSKI OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ V” realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś 9 Priorytetowa Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.4. Wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 9.4.1 Rozwój podmiotów sektora ekonomii społecznej z Europejskiego Funduszu Społecznego, na podstawie procedury zakupu produktów i usług w podmiotach ekonomii społecznej (w tym w przedsiębiorstwach społecznych) w związku z przeciwdziałaniem skutkom wystąpienia COVID-19.
Zapytanie ofertowe nr 2/2021/GINEKA/COVID-19 dotyczące wyboru wykonawców spośród PES/PS świadczących usługi animacyjno-edukacyjne dla Placówki Opiekuńczo- Wychowawczej w Szubinie , posiadające siedzibę na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.
Przedmiot zamówienia :
Wybór wykonawców spośród PES/PS1 świadczących usługi animacyjno-edukacyjne dla Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Szubinie ul. Kochanowskiego 1 :
1. Usługa animacyjno-edukacyjna – muzyczna z mini koncertami,
ilość animacji: 12 animacji, czas trwania 1 animacji – 2 godziny zegarowe.
Łącznie: 24 godz. animacji. 6 animacji w grupie A – 2 animacje w m-cu lutym i 4 animacje w m-cu marcu 2021r. łącznie : 12 godzin animacji w grupie A. 6 animacji w grupie B – 2 animacje w m-cu lutym i 4 animacje w m-cu marcu 2021r. łącznie : 12 godzin animacji w grupie B
Wskazane prowadzenie animacji przez 3 animatorów- muzyków jednocześnie, grających na różnych instrumentach.
Okres realizacji: od 15 lutego do 31 i marca 2021r., dzień tygodnia poniedziałek
od godz. 15.00 do 19.00.
2. Usługa animacyjno-edukacyjna – fotograficzno – plastyczna,
ilość animacji: 12 animacji, czas trwania 1 animacji – 2 godziny zegarowe.
Łącznie: 24 godz. animacji. 6 animacji w grupie A – 2 animacje w m-cu lutym i 4 animacje w m-cu marcu 2021r. łącznie : 12 godzin animacji w grupie A
6 animacji w grupie B – 2 animacje w m-cu lutym i 4 animacje w m-cu marcu 2021r. łącznie : 12 godzin animacji w grupie B
Wskazane prowadzenie animacji przez 2 animatorów jednocześnie.
Okres realizacji: od 15 lutego do 31 i marca 2021r., dzień tygodnia środa
od godz. 15.00 do 19.00.
3. Usługa animacyjno-edukacyjna – historyczny – żywe lekcje historii,ilość animacji: 12 animacji, czas trwania 1 animacji – 2 godziny zegarowe. Łącznie: 24 godz. animacji. 6 animacji w grupie A – 2 animacje w m-cu lutym i 4 animacje w m-cu marcu 2021r. łącznie : 12 godzin animacji w grupie A
6 animacji w grupie B – 2 animacje w m-cu lutym i 4 animacje w m-cu marcu 2021r. łącznie : 12 godzin animacji w grupie B
Wskazane prowadzenie animacji przez 2 animatorów jednocześnie.
Okres realizacji: od 15 lutego do 31 i marca 2021r., dzień tygodnia wtorek
od godz. 15.00 do 19.00.
4. Usługa animacyjno-edukacyjna – sportowo-rekreacyjna,
ilość animacji: 12 animacji, czas trwania 1 animacji – 2 godziny zegarowe.
Łącznie: 24 godz. animacji.
6 animacji w grupie A – 2 animacje w m-cu lutym i 4 animacje w m-cu marcu 2021r. łącznie : 12 godzin animacji w grupie A
6 animacji w grupie B – 2 animacje w m-cu lutym i 4 animacje w m-cu marcu 2021r. łącznie : 12 godzin animacji w grupie B
Wskazane prowadzenie animacji przez 2 animatorów – instruktorów jednocześnie.
Okres realizacji: od 15 lutego do 31 i marca 2021r., dzień tygodnia piątek
od godz. 15.00 do 19.00.
Termin składania ofert oraz sposób przygotowania i złożenia oferty
1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
2. Podpisaną ofertę należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego ul. Sułkowskiego 17, 85-634 Bydgoszcz, osobiście/listem poleconym/kurierem lub przesłać w wersji elektronicznej – skan oferty (preferowane) e-mail: zamowienia@kpowes.org.pl najpóźniej do dnia 11.02.2020 r. do godziny 10:00 Decyduje data faktycznego wpływu oferty do Zamawiającego. Oferty, które wpłyną po terminie zostaną odrzucone.
3. Oferty niekompletne lub niezgodne z warunkami udziału w postępowaniu, będą odrzucone.
4. Pytania do niniejszego zapytania należy kierować na adres e-mail: zamowienia@kpowes.org.pl
link do bazy konkurencyjności

Załącznik nr 1 Wzór wniosku Załącznik nr 2 Informacja o sytuacji PS Załącznik nr 3 Wzór umowy Załącznik nr 4 Procedura zakupów Załącznik nr 5 Oświadczenie Załącznik nr 6 Klauzula RODO Zapytanie ofertowe 2/2021/GINEKA/COVID-19
/ Aktualności

Komentarze

Komentowanie zablokowane