Procedura rozeznania rynku zapytania ofertowego nr 7

Procedura rozeznania rynku zapytania ofertowego nr 7

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Kobiet GINEKA z siedzibą w Bydgoszcz, zaprasza do składania ofert procedury rozeznania rynku zapytania ofertowego nr 7 na usługę uszycia i dostarczenia środków ochrony osobistej w postaci kombinezonów jednorazowego użytku, maseczek ochronnych wielokrotnego użytku, fartuchów ochronnych wielokrotnego użytku do Leśnego Domu Seniora w Piastowie 13, gmina Gąsawa.
W projekcie pn.: „KUJAWSKO-POMORSKI OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ V” realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś 9 Priorytetowa Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.4. Wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 9.4.1 Rozwój podmiotów sektora ekonomii społecznej z Europejskiego Funduszu Społecznego, na podstawie procedury zakupu produktów i usług w podmiotach ekonomii społecznej (w tym w przedsiębiorstwach społecznych) w związku z przeciwdziałaniem skutkom wystąpienia COVID-19.

Wyboru wykonawców spośród PES/PS świadczących usługę uszycia i dostarczenia środków ochrony osobistej w postaci kombinezonów jednorazowego użytku, maseczek ochronnych wielokrotnego użytku, fartuchów ochronnych jednorazowego użytku do Leśnego Domu Seniora w Piastowie 13, gmina Gąsawa w/g poniższego zestawienia i opisu:
Szczegóły zamówienia :
1. uszycie i dostarczenie 150 szt. kombinezonów jednorazowego użytku – na zamek i ściągacze, z fizeliny lub włókniny w kolorze białym o gramaturze minimum 25 gr, w rozmiarze L, XL i XXL.
2. uszycie i dostarczenie 1000 szt. maseczek wielokrotnego użytku w kolorze białym, maseczka trójwarstwowa z bawełny,- 100% bawełna,- zakładana na dwie gumki zamocowane na bokach.
3. uszycie i dostarczenie 600 szt. fartuchów ochronnych jednorazowego użytku, w kolorze białym, z fizeliny lub włókniny o gramaturze minimum 25 gr.
Rozmiar uniwersalny, wiązanie pas, szyja troczki.
4. Szczegóły techniczne :
• Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych, z podziałem na poszczególny asortyment.
Termin składania ofert oraz sposób przygotowania i złożenia oferty
1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
2. Oferta musi obowiązkowo zawierać wypełniony Wniosek – wsparcie PES i PS zgodnie ze wzorem określonym w Załączniku nr 1 oraz Informacją o sytuacji PES zgodnie ze wzorem określonym w Załączniku nr 2 do zapytania ofertowego oraz Oświadczenie Wykonawcy potwierdzające brak przesłanek do wykluczenia tj. o braku powiązań kapitałowych i osobowych z Zamawiającym zgodnie ze wzorem określonym w Załączniku nr 5 do zapytania ofertowego oraz pozostałe załączniki o ile są niezbędne.
3. Podpisaną ofertę należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego ul. Sułkowskiego 17, 85-634 Bydgoszcz, osobiście/listem poleconym/kurierem lub przesłać w wersji elektronicznej – skan oferty (preferowane) e-mail: zamowienia@kpowes.org.pl najpóźniej do dnia 11.12.2020 r. do godziny 16:00 Decyduje data faktycznego wpływu oferty do Zamawiającego. Oferty, które wpłyną po terminie zostaną odrzucone.
3. Oferty niekompletne lub niezgodne z warunkami udziału w postępowaniu, będą odrzucone.
4. Pytania do niniejszego zapytania należy kierować na adres e-mail: zamowienia@kpowes.org.pl

Zał. nr 1 - Wzór wniosku Zał. nr 2 - Inf. o sytuacji PES Załącznik nr 3 - Wzór umowy Zał. nr 4 - Procedura-zakupów Załącznik nr 5 - Oświadczenie Zał. nr 6 - Klauzula RODO Rozeznanie ofertowe 7
/ Aktualności

Komentarze

Komentowanie zablokowane