Zapytanie ofertowe nr 5

Zapytanie ofertowe nr 5

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Kobiet GINEKA z siedzibą w Bydgoszcz, zaprasza do składania ofert na usługę przygotowania i dostarczenia posiłków w postaci dwudaniowego posiłku (tj. zupa, pieczywo, drugie danie, napój)
w projekcie pn.: „KUJAWSKO-POMORSKI OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ V” realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś 9 Priorytetowa Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.4. Wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 9.4.1 Rozwój podmiotów sektora ekonomii społecznej z Europejskiego Funduszu Społecznego, na podstawie procedury zakupu produktów i usług w podmiotach ekonomii społecznej (w tym w przedsiębiorstwach społecznych) w związku z przeciwdziałaniem skutkom wystąpienia COVID-19.

Zapytanie ofertowe nr 5/2020/GINEKA/COVID-19 dotyczące wyboru wykonawców spośród PES/PS świadczących usługę przygotowania i dostarczenia posiłków w postaci dwudaniowego obiadu w każdy dzień tygodnia (dzień roboczy, soboty, niedziele i święta), posiadające siedzibę na terenie 1 subregionu województwa kujawsko-pomorskiego (tj. m. Bydgoszcz, powiat bydgoski, sępoleński, nakielski, tucholski).

Opis zamówienia
Przedmiot zamówienia :
Wybór wykonawców spośród PES/PS świadczących usługę przygotowania i dostarczenia posiłków w postaci dwudaniowego obiadu w każdy dzień tygodnia (dzień roboczy, soboty, niedziele i święta) dla osób wskazanych przez Ośrodki Pomocy Społecznej z powiatu tucholskiego:
• Gmina Cekcyn – 61 osób
• Gmina Gostycyn – 44 osób
• Gmina Kęsowo – 36 osób
• Gmina Lubiewo – 25 osób
• Gmina Tuchola – 31 osób
• Gmina Śliwice -32 osób
Łącznie dla 229 osób.
Termin składania ofert oraz sposób przygotowania i złożenia oferty
1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
2. Podpisaną ofertę należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego ul. Sułkowskiego 17, 85-634 Bydgoszcz, osobiście/listem poleconym/kurierem lub przesłać w wersji elektronicznej – skan oferty (preferowane) e-mail: zamowienia@kpowes.org.pl najpóźniej do dnia 14.12.2020 r. do godziny 16:00 Decyduje data faktycznego wpływu oferty do Zamawiającego. Oferty, które wpłyną po terminie zostaną odrzucone.
3. Oferty niekompletne lub niezgodne z warunkami udziału w postępowaniu, będą odrzucone.
4. Pytania do niniejszego zapytania należy kierować na adres e-mail: zamowienia@kpowes.org.pl

link do bazy konkurencyjności

Załącznik nr 1 - Wniosek Załącznik nr 2 - Informacja o sytuacja w PES-1 Załącznik nr 3 - Wzór umowy Załącznik nr 4 - Procedura-zakupów Załącznik nr 5 - Oświadczenie Załącznik nr 6 - Klauzula RODO Zapytanie ofertowe nr 5
/ Aktualności

Komentarze

Komentowanie zablokowane