Przedłużenie terminu szacowania rynku na usługę przygotowania i dostarczenia posiłków na terenie powiatu tucholskiego.

Przedłużenie terminu szacowania rynku na usługę przygotowania i dostarczenia posiłków na terenie powiatu tucholskiego.

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Kobiet GINEKA z siedzibą w Bydgoszcz, zaprasza do składania ofert szacowania rynku na usługę przygotowania i dostarczenia posiłków w postaci dwudaniowego posiłku (tj. zupa, pieczywo, drugie danie, napój)
w projekcie pn.: „KUJAWSKO-POMORSKI OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ V” realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś 9 Priorytetowa Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.4. Wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 9.4.1 Rozwój podmiotów sektora ekonomii społecznej z Europejskiego Funduszu Społecznego, na podstawie procedury zakupu produktów i usług w podmiotach ekonomii społecznej (w tym w przedsiębiorstwach społecznych) w związku z przeciwdziałaniem skutkom wystąpienia COVID-19.

Wykonawca zobowiązany jest podać stawkę brutto za jeden dwudaniowy posiłek (tj. zupa, pieczywo, drugie danie, napój, ciasto w okresie świąt),zawierającą koszt dowozu. Zamawiający oczekuje iż posiłki w okresie świątecznym będą odzwierciedlały tradycję kulinarną świąt.

Opis zamówienia
Przedmiot zamówienia :
Wybór wykonawców spośród PES/PS świadczących usługę przygotowania i dostarczenia posiłków w postaci dwudaniowego obiadu w każdy dzień tygodnia (dzień roboczy, soboty, niedziele i święta) dla osób wskazanych przez Ośrodki Pomocy Społecznej z powiatu tucholskiego:
• Gmina Cekcyn – 61 osób
• Gmina Gostycyn – 44 osób
• Gmina Kęsowo – 36 osób
• Gmina Lubiewo – 25 osób
• Gmina Tuchola – 31 osób
• Gmina Śliwice -32 osób
Łącznie dla 229 osób.
Termin składania ofert oraz sposób przygotowania i złożenia oferty
1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
2. Podpisaną ofertę należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego ul. Sułkowskiego 17, 85-634 Bydgoszcz, osobiście/listem poleconym/kurierem lub przesłać w wersji elektronicznej – skan oferty (preferowane) e-mail: zamowienia@kpowes.org.pl najpóźniej do dnia 07.12.2020 r. do godziny 9:00 Decyduje data faktycznego wpływu oferty do Zamawiającego. Oferty, które wpłyną po terminie zostaną odrzucone.
3. Oferty niekompletne lub niezgodne z warunkami udziału w postępowaniu, będą odrzucone.
4. Pytania do niniejszego zapytania należy kierować na adres e-mail: zamowienia@kpowes.org.pl

Szacowanie rynku
/ Aktualności

Komentarze

Komentowanie zablokowane