Szacowanie rynku dotyczące usługi uszycia i dostarczenia środków ochrony osobistej

Szacowanie rynku dotyczące usługi uszycia i dostarczenia środków ochrony osobistej

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Kobiet GINEKA z siedzibą w Bydgoszcz, zaprasza do składania ofert szacowania rynku na usługę uszycia i dostarczenia środków ochrony osobistej w postaci kombinezonów jednorazowego użytku, maseczek ochronnych wielokrotnego użytku, fartuchów ochronnych wielokrotnego użytku do Leśnego Domu Seniora w Piastowie 13, gmina Gąsawa.
w projekcie pn.: „KUJAWSKO-POMORSKI OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ V” realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś 9 Priorytetowa Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.4. Wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 9.4.1 Rozwój podmiotów sektora ekonomii społecznej z Europejskiego Funduszu Społecznego, na podstawie procedury zakupu produktów i usług w podmiotach ekonomii społecznej (w tym w przedsiębiorstwach społecznych) w związku z przeciwdziałaniem skutkom wystąpienia COVID-19.

Wykonawca zobowiązany jest podać stawkę brutto za jedną sztukę środków ochrony osobistej,
w tym dowozu do placówki. w/g zestawienia:
– koszt 1 szt. kombinezonu jednorazowego użytku cena brutto……………
— koszt 1 szt. maseczki wielokrotnego użytku cena brutto……………
— koszt 1 szt. fartucha ochronnego jednorazowego użytku cena brutto…………
Termin składania ofert oraz sposób przygotowania i złożenia oferty
1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
2. Podpisaną ofertę należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego ul. Sułkowskiego 17, 85-634 Bydgoszcz, osobiście/listem poleconym/kurierem lub przesłać w wersji elektronicznej – skan oferty (preferowane) e-mail: zamowienia@kpowes.org.pl najpóźniej do dnia 07.12.2020 r. do godziny 13:00 Decyduje data faktycznego wpływu oferty do Zamawiającego. Oferty, które wpłyną po terminie zostaną odrzucone.
3. Oferty niekompletne lub niezgodne z warunkami udziału w postępowaniu, będą odrzucone.
4. Pytania do niniejszego zapytania należy kierować na adres e-mail: zamowienia@kpowes.org.pl

Szacowanie rynku
/ Aktualności

Komentarze

Komentowanie zablokowane