Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Kobiet GINEKA z siedzibą w Bydgoszczy, zwane dalej Zamawiającym, zaprasza do składania ofert w postępowaniu na usługi edukacyjno-animacyjno-muzyczne w projekcie pn.: „KUJAWSKO-POMORSKI OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ V”.
Zamawiający:
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kobiet GINEKA z siedzibą ul. Sułkowskiego 17, 85-634 Bydgoszcz
tel.: 52 349 54 77
e-mail: biuro@kpowes.pl

Data ogłoszenia: 12.10.2020 r.

Termin składania ofert: 14.10.2020 r.

Nazwa zamówienia
Zapytanie ofertowe nr 4/2020/GINEKA/COVID-19 dotyczące wyboru wykonawców spośród PES1 świadczących usługi edukacyjno-animacyjno-muzyczne.
Czas realizacji zamówienia
Usługi będą świadczone w placówkach w województwie kujawsko-pomorskim w terminie od dnia podpisania umowy do dnia 15.12.2020 r.
Zamawiający zastrzega możliwość zmiany/wydłużenia terminu wykonania przedmiotu zamówienia, w przypadku konieczności wprowadzenia zmian w harmonogramie rzeczowo-finansowy związanego z realizacją projektu objętego dofinansowaniem ze środków UE.

Rodzaj i przedmiot zamówienia zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień CPV
80000000-4 – Usługi edukacyjne i szkoleniowe,
92000000-1- Usługi rekreacyjne, kulturalne i sportowe,
85300000-2 – Usługi pracy społecznej i podobnej.

Termin składania ofert oraz sposób przygotowania i złożenia oferty.
1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
2. Oferta musi obowiązkowo zawierać wypełniony Wniosek – wsparcie PES i PS zgodnie ze wzorem określonym w Załączniku nr 1 oraz Informacją o sytuacji w PES zgodnie ze wzorem określonym w Załączniku nr 2 do zapytania ofertowego oraz Oświadczenie Wykonawcy potwierdzające brak przesłanek do wykluczenia tj. o braku powiązań kapitałowych i osobowych z Zamawiającym zgodnie ze wzorem określonym w Załączniku nr 5 do zapytania ofertowego, oraz pozostałe załącznikami o ile są niezbędne.
3. Podpisaną ofertę wraz z innymi załącznikami, należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego ul. Sułkowskiego 17, 85-634 Bydgoszcz, osobiście/listem poleconym/kurierem lub przesłać w wersji elektronicznej – skan oferty (preferowane) e-mail: zamowienia@kpowes.org.pl najpóźniej do dnia 14.10.2020r. Decyduje data faktycznego wpływu oferty do Zamawiającego. Oferty, które wpłyną po terminie zostaną odrzucone.
4. Oferty niekompletne lub niezgodne z warunkami udziału w postępowaniu, będą odrzucone.
5. Pytania do niniejszego zapytania należy kierować na adres e-mail: zamowienia@kpowes.org.pl

Załącznik nr 1 Wzór wniosku Załącznik nr 2 Trudna sytuacja w PES Załącznik nr 3 - Wzór Umowy Załącznik nr 4 - Procedura zakupowa produktów i usług Załącznik nr 5 - Oświadczenie wykonawcy potwierdzające brak przesłanek do wykluczeniabrak Załącznik nr 6 - Klauzula RODO Zapytanie nr 4
/ Aktualności

Komentarze

Komentowanie zablokowane