Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Kobiet GINEKA z siedzibą w Bydgoszczy, zwane dalej Zamawiającym, zaprasza do składania ofert w postępowaniu na przygotowanie i dostarczenie posiłków
w projekcie pn.: „KUJAWSKO-POMORSKI OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ V”.
Zamawiający:
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kobiet GINEKA z siedzibą ul. Sułkowskiego 17, 85-634 Bydgoszcz
tel.: 52 349 54 77
e-mail: biuro@kpowes.pl

Data ogłoszenia: 24.09.2020 r.

Termin składania ofert: 28.09.2020 r.

Nazwa zamówienia
Zapytanie ofertowe nr 3/2020/GINEKA/COVID-19 dotyczące wyboru wykonawców spośród PES1 świadczących usługi przygotowania i dostarczenia posiłków.
Czas realizacji zamówienia
Usługi będą świadczone w placówkach w województwie kujawsko-pomorskim w terminie od dnia 01.10.2020 do dnia 30.10.2020 r.
Zamawiający zastrzega możliwość zmiany/wydłużenia terminu wykonania przedmiotu zamówienia, w przypadku konieczności wprowadzenia zmian w harmonogramie rzeczowo-finansowy związanego z realizacją projektu objętego dofinansowaniem ze środków UE.

Rodzaj i przedmiot zamówienia zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień CPV
55520000-1- Usługi dostarczania posiłków
Termin składania ofert oraz sposób przygotowania i złożenia oferty.
1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
2. Oferta musi obowiązkowo zawierać wypełniony Wniosek – wsparcie PES i PS zgodnie ze wzorem określonym w Załączniku nr 1 oraz Informacją o sytuacji w PES zgodnie ze wzorem określonym w Załączniku nr 2 do zapytania ofertowego oraz Oświadczenie Wykonawcy potwierdzające brak przesłanek do wykluczenia tj. o braku powiązań kapitałowych i osobowych z Zamawiającym zgodnie ze wzorem określonym w Załączniku nr 5 do zapytania ofertowego, oraz pozostałe załącznikami o ile są niezbędne.
3. Podpisaną ofertę wraz z innymi załącznikami, należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego ul. Sułkowskiego 17, 85-634 Bydgoszcz, osobiście/listem poleconym/kurierem lub przesłać w wersji elektronicznej – skan oferty (preferowane) e-mail: zamowienia@kpowes.org.pl najpóźniej do dnia 28.09.2020 r. Decyduje data faktycznego wpływu oferty do Zamawiającego. Oferty, które wpłyną po terminie zostaną odrzucone.
4. Oferty niekompletne lub niezgodne z warunkami udziału w postępowaniu, będą odrzucone.
5. Pytania do niniejszego zapytania należy kierować na adres e-mail: zamowienia@kpowes.org.pl

Poniżej Zapytanie Ofertowe i załączniki:

Załącznik nr 1 Wzór wniosku Załącznik nr 2 - Trudna sytuacja w PES Załącznik nr. 3- Wzór umowy Załącznik nr. 4 - Procedura zakupów produktów i usług Załącznik nr.5 - Oświadczenie wykonawcy potwierdzające brak przesłanek do wykluczenia Załącznik nr.6 - Klauzula RODO Zapytanie nr. 3 z dn 24.09.2020
/ Aktualności

Komentarze

Komentowanie zablokowane