Nowe szanse dla inicjatyw oddolnych z terenu województwa kujawsko -pomorskiego

Nowe szanse dla inicjatyw oddolnych z terenu województwa kujawsko -pomorskiego

Samorząd województwa ma nowe narzędzie, za pomocą którego będzie – w sposób organizacyjny lub rzeczowy, bez udzielania dotacji – wspierał inicjatywy lokalne. Przyjęta przez sejmik uchwała precyzuje tryb i kryteria oceny wniosków o wsparcie tego rodzaju inicjatyw. Wnioski można składać już od 1 stycznia.

Chodzi o inicjatywy lokalne rozumiane tak, jak określa je ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – czyli o opartą na partnerstwie współpracę samorządu województwa z grupami mieszkańców regionu, której celem jest realizacja konkretnych zadań publicznych na rzecz wojewódzkiej społeczności. O jakie zadania chodzi? Można je podzielić na siedem pakietów:

  • budowa, rozbudowa i remonty dróg, wodociągów i kanalizacji, budynków, obiektów małej architektury
  • działalność charytatywna, pielęgnowanie szeroko rozumianej tradycji narodowej, ochrona kultury mniejszości narodowych i etnicznych oraz organizacja wolontariatu
  • edukacja i wychowanie
  • kultura fizyczna i turystyka
  • ochrona przyrody
  • bezpieczeństwo publiczne
  • rewitalizacja.

Więcej na https://www.kujawsko-pomorskie.pl/informacje-prasowe/33685-wiatr-w-zagle-inicjatyw-lokalnych?fbclid=IwAR1rA2Z95hCJVeE-mFNR4Cn1Iz_WMrCbD8ZY1Nvm0v1YHjx5a-qFTNib70s

/ Aktualności

Komentarze

Brak komentarzy

Zostaw odpowiedź