Nabór na Biznes Plany nr 3/2018 do projektu „Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej IV”

Nabór na Biznes Plany nr 3/2018 do projektu „Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej IV”

Rozpoczynamy drugi etap rekrutacji nr 3/2018 do projektu „Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej IV”

Ogłaszamy nabór wniosków o przyznanie środków finansowych na tworzenie nowych miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych.

W naborze mogą wziąć udział wyłącznie grupy inicjatywne, podmioty ekonomii społecznej i przedsiębiorstwa społeczne, które przeszły pierwszy etap rekrutacji i ukończyły ścieżkę szkoleniowo- doradczą w ramach KPOWES. Środki przeznaczone na nabór: 240.000 zł.
Czas trwania naboru:  24.09.2018 do 19.10.2018r.

Prosimy o dokładne zapoznanie się z aktualnym „Regulaminem Przyznawania Środków Finansowych” oraz wszystkimi załącznikami.

Wnioski o przyznanie środków finansowych wraz z załącznikami należy składać w jednym egzemplarzu w formie papierowej oraz w wersji elektronicznej (na płycie CD).

Dokumenty należy składać spięte  w skoroszyt typu wczep, wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami, o których mowa w Regulaminie Przyznawania Środków Finansowych, w zamkniętej kopercie zawierającej dopisek „Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej IV – PS”.

Formularze rekrutacyjne można składać osobiście w biurze projektu przy ul. Sułkowskiego 17, 85-634 Bydgoszcz, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9:00 do 15:00 (liczy się data wpływu do biura projektu).

Formularze rekrutacyjne można również złożyć za pośrednictwem poczty, kuriera lub innej formy pośredniczącej (o terminie złożenia decyduje data wpływu korespondencji na adres biura projektu, a nie data nadania przesyłki).

Regulamin

Załącznik nr 1 – Wniosek o przyznanie środków finansowych (138 KB, DOCX)

Załącznik nr 2 – Biznesplan (192 KB, DOCX)

Załącznik nr 3 – Biznesplan część finansowa (157 KB, XLSX)

Załącznik nr 4 – Harmonogram rzeczowo-finansowy (113 KB, XLSX)

Załącznik nr 5 – Karty Oceny Formalnej Biznesplanu (209 KB, DOC)

Załącznik nr 6 – Karta Oceny Merytorycznej Biznesplanu (164 KB, DOC)

Załącznik nr 7 – Katalog kosztów – wsparcie pomostowe (129 KB, DOCX)

Załącznik nr 8 – Oświadczenie o spełnieniu przesłanek (134 KB, DOC)

Załącznik nr 9 – Umowa o udzielenie wsparcia pomostowego

Załącznik nr 10.1 – Umowa na świadczenie usług szkoleniowo-doradczych OSOBA PRAWNA (180 KB, DOC)

Załącznik nr 10.2 – Umowa na świadczenie usług szkoleniowo-doradczych OSOBA FIZYCZNA (176 KB, DOC)

Załącznik  nr 11 – Oświadczenie o rachunku bankowym (654 KB, DOCX)

Załącznik nr 12 – Wzór weksla (645 KB, DOCX)

Załącznik nr 13 – Wzór deklaracji wekslowej (123 KB, DOCX)

Załącznik nr 14 – Wniosek (ostateczny) o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego (138 KB, DOC)

Załącznik nr 15 – Oświadczenie o kwalifikowalności VAT (194 KB, DOCX)

Załącznik nr 16 – Wstępny wniosek o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego (203 KB, DOC)

Załącznik nr 17 – Wniosek o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego (200 KB, DOC)

Załącznik nr 18 – Oświadczenie do rozliczenia wsparcia pomostowego (122 KB, DOCX)

Załącznik nr 19 – Oświadczenie o dokonaniu zakupu towarów lub usług zgod z biznesplanem (121 KB, DOCX)

Załącznik nr 20 – Umowa o przyznanie środków finansowych (152 KB, DOCX)

Załącznik nr 21 – Oświadczenie osoby fizycznej zakładającej PS (121 KB, DOCX)

Załącznik nr 22 – Oświadczenie osoby prawnej zakładającej PS (615 KB, DOCX)

Załącznik nr 23 – Oświadczenie o statusie PS (660 KB, DOCX)

Załącznik nr 24 – Oświadczenie PES przekształcanego w PS (616 KB, DOCX)

Załącznik nr 25 – Zestawienie wydatków w ramach przedłużonego wsparcia pomostowego (115 KB, XLSX)

Załącznik nr 26 – Oświadczenie KPRES (150 KB, DOC)

Załącznik  nr 27- Oświadczenie (136 KB, DOC)

Załącznik nr 28 – Zestawienie wydatków sfinansowanych w ramach przyznanych środków finansowych (158 KB, DOC)

Załącznik nr 29 – Zestawienie wydatków sfinansowanych w ramach wsparcia pomostowego (161 KB, DOC)

ZAŁ. PDM_1 Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu sie o pomoc de minimis (76 KB, XLSX)

ZAŁ. PDM_2 Oświadczenie o nieuzyskaniu de minimis (511 KB, DOCX)

ZAŁ. PDM_3 Informacja o uzyskanej pomocy de minimis (652 KB, DOC)

ZAŁ. PDM_4 Oświadczenie osoby prawnej o sprawozdaniu finansowym (50 KB, DOC)

/ Aktualności

Komentarze

Brak komentarzy

Zostaw odpowiedź