Zapytanie o cenę w celu oszacowania wartości usługi

Zapytanie o cenę w celu oszacowania wartości usługi

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kobiet GINEKA w celu oszacowania wartości zamówienia zaprasza do złożenia oferty cenowej

Dotyczy: świadczenia usług doradztwa w zakresie prawidłowości zakupu/dostarczania usług i dostaw realizowanych na podstawie Ustawy prawo zamówień publicznych oraz udzielanych zgodnie z Wytycznymi  w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19.09.2016 r

Ofertę należy przygotować zgodnie ze wzorem formularza który stanowi załącznik nr 1
do zapytania o cenę. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w formie pisemnej na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną

Ofertę złożyć można osobiście w biurze projektu, Bydgoszcz, ul. Sułkowskiego 17 lub drogą e-mail
na adres: biuro@kpowes.org.pl  w terminie do dnia 25.04.2017r. godz. 15:00. W przypadku składania oferty w siedzibie zamawiającego na kopercie należy umieścić napis „Zapytanie o cenę – doradztwo PZP„. W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 52 349 54 77 w dni robocze w godzinach od 9.00-15.00.

SZCZEGÓŁY ZAMÓWIENIA (144 KB, DOCX)

FORMULARZ CENOWY (156 KB, DOC)

/ Aktualności

Komentarze

Brak komentarzy

Zostaw odpowiedź