Blog

  • Następny artykuł
  • Poprzedni artykuł

Zapytanie o cenę w celu rozeznania rynku

W związku z procedurą rozeznania rynku prowadzoną przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kobiet GINEKA zwracamy się z prośbą o wskazanie kosztu godziny pracy kluczowego doradcy biznesowego biorącego udział w procesie doradczym o zakresie wskazanym poniżej.

• Doradztwo branżowe, związane z przedmiotem prowadzonej przez PES działalności gospodarczej lub/i statutowej odpłatnej (dopasowane dla konkretnego klienta – obejmuje doradztwo zawodowe i branżowe),
• Poszukiwanie partnerów, identyfikacja nisz rynkowych, przygotowywanie danych i ofert,
• Przygotowywanie i praca nad biznesplanem,
• Negocjacje z instytucjami finansującymi,
• Opracowanie planu naprawczego dla PS
• Tworzenie planu rozwoju
Szczegółowy zakres zadań
Prosimy o przesłanie oświadczenia (wzór – Załącznik nr 1) o spełnianiu wymogów doświadczenia oraz posiadanych kompetencji zgodnie ze Standardami OWES oraz wskazać:
Cenę (brutto) PLN za godzinę pracy doradcy.

Informację zwrotną proszę kierować drogą e-mailową na adres e-mail: grazyna@kpowes.org.pl lub osobiście do biura projektu znajdującego się przy ul. Sułkowskiego 17 w Bydgoszczy do dnia 5.01.2018

Przedstawione zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.
Doradztwo biznesowe realizowane w ramach projektu pt.: „Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej IV”. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – w ramach osi priorytetowej 9 Solidarne Społeczeństwo; Działania 9.4 Wzmocnienie sektora ekonomii społecznej; Poddziałania 9.4.1 Rozwój podmiotów sektora ekonomii społecznej, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 .

/ Bez kategorii

Komentarze

Brak komentarzy

Zostaw odpowiedź
  • Następny artykuł
  • Poprzedni artykuł